Dagelijkse archieven: 21 februari 2012


Als dit gaat gebeuren is Jesaja 17 heel dichtbij!

IDF: Syria Could Attack Israel Soon

http://www.bibleprophecyblog.com


The Jerusalem Post reported on Thursday that there is growing concern in the Israeli army that Syrian dictator Bashar Assad could attack the Jewish state as pressure mounts for him to step down.

Assad is currently facing a revolution in his own country that he has sought to quell with brutal military force. Those bloody tactics have resulted in a good portion of the Syrian army joining the opposition, and Syria is nearing the point of full-scale civil war.

The situation has prompted the Arab League and Western powers to consider injecting their own military forces into Syria with the aim of ending Assad’s rule. But before that happens, Israeli military officials believe Assad would lash out at Israel, both to divert Arab attention on Syria’s internal struggle and to establish a lasting legacy for himself.

What has made this prospect all the more worrying is that recent reports suggest Assad has been using chemical weapons against the Syrian opposition, including civilians. If he attacks Israel, it is believed Assad would have no problem using those same weapons against the Jewish state.

Syria reportedly has the most extensive chemical weapons arsenal in the world.

The Israeli army has been holding drills and formulating plans focused on dealing with a number of possible scenarios springing from the situation in Syria.


De komende Grote Verdrukking ( visie van Franklin ter Horst )

Hij komt


Uit het nieuws 22-02-2012 (Aflevering: 490)

Door: Franklin ter Horst

Het komende oordeel over de naties 32

 

De grote verdrukking (deel 1)

 

Tegen het einde van het huidige wereldbestel komt er een grote verdrukking die er daarvoor nooit geweest is en daarna ook nooit meer wezen zal. Over de tijd waarin deze verdrukking zal plaats vinden meldt Matthéüs:

 

Matthéüs 24:21-22 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

 

Lucas meldt dat de machten der hemelen zullen wankelen:

 

Lucas 21:25-26-27  En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid.

Ook de profeten van het Oude Testament beschrijven een periode van eindoordelen. De Here houdt gericht over al wat leeft; de goddelozen geeft Hij over aan het zwaard. Door het vuur van zijn na-ijver zal de ganse aarde verteerd worden. Joël zegt in 2:30-31: Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de, maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Het hart van de mensen zal bezwijken van vrees over de dingen die komen gaan. De profeet Zefanja kondigt in het eerste hoofdstuk aan: ‘Volkomen zal Ik alles van de aardbodem wegvagen…ja een verschrikkelijk einde zal Hij aan alle inwoners van de aarde bereiden’(1:2-18). In Amos 5 vers 18-20 wordt duidelijk, dat er geen ontkomen aan is op die dag.

 

Jesaja zegt: Jammert, want de dag des Heren is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt. Ja, zij zijn verschrikt, krampen en weeën grijpen hen aan, als een barende krimpen zij ineen; de een ziet verbijsterd de ander aan, hun gelaat staat in vlam. Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen (Jesaja 13:6-7-8-9).

 

 

Uit wat Matthéüs, Lucas en de profeten te vertellen hebben blijkt dat het om een serie ongekend hevige gebeurtenissen zal gaan. De Bijbel maakt duidelijk dat alle volken op aarde door de grote verdrukking getroffen zullen worden. Openbaring 3:10 noemt deze tijd, de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Deze verdrukking wordt ook wel de Apocalyps genoemd. Het boek Openbaring beschrijft hoe het zal zijn tijdens de grote verdrukking. De rampen van de eindtijd zijn in zeker opzicht met de smarten van een barende vrouw te vergelijken. Pijnlijk als geboorteweeën, die voorafgaan aan een nieuwe tijd, een nieuw tijdperk dat wereldwijd aanbreekt: Gods koninkrijk van vrede en van gerechtigheid. Wanneer de weeën eenmaal zijn begonnen zullen ze elkaar steeds sneller opvolgen en worden heftiger tot de geboorte voorbij is. Zo zal het ook met de oordelen zijn die in het boek Openbaring staan beschreven.

 

Deze ‘weeën’ bestaan onder meer uit oorlogen, geruchten van oorlogen, natuurrampen, en tekenen aan de hemel. De echte weeën komen pas als de Toorn van het Lam losbreekt. Het gaat om een wereldwijde moeilijke tijd, een tijd van loutering, beproeving en van verdrukking, de allerlaatste periode vóórdat de Here Jezus op aarde terugkeert. Net zoals barensweeën steeds heviger worden en uiteindelijk tot de bevalling leiden, zo nemen ook Gods gerichten in intensiteit toe tot de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde aanvang neemt. De gerichten zullen de ongelovige mensheid als een ‘dief in de nacht overvallen’.

 

 

De Bijbel spreekt over een moment waarop de wereldbevolking een grote door de Here bewerkte ontsteltenis zal meemaken. Ieder zal de hand van de ander grijpen, en ieders hand zal zich tegen die ander verheffen (Zacharia 14:13). Johannes zag “de machten der hemelen wankelen” en een verdrukking die de wereld nog nooit heeft gekend en die zich nadien ook nooit meer zal herhalen. Net zoals voor de zondvloed hebben de aardbewoners het gericht over zichzelf afgeroepen door het overtreden van Gods wetten.

 

Bij de grote verdrukking gaat het niet alleen om een verdrukking van de kant van de antichrist, maar in de eindfase eveneens van de zijde van God. Mensen die de Bijbel kennen weten ook dat niet alle rampen, alle onheil en alle verwoestingen op aarde het werk is van Satan want de Bijbel zegt: “Geschiedt er een ramp in de stad, zonder dat de Here die bewerkt? (Amos 3:6) “Het is de Here die het licht formeert en de duisternis schept, die het heil bewerkt en het onheil schept”(Jesaja 45:7) “De Here heeft alles gemaakt voor Zijn doel, ja, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads” (Spreuken 16:4) En zo staan er in de Bijbel een groot aantal voorbeelden van gebeurtenissen die God zelf bewerkt.

 

Openbaring beschrijft de grote verdrukking in vele hoofdstukken: eerst zeven zegels, dan zeven bazuinen, tenslotte zeven schalen. Openbaring 4 en 5 beschrijft dat toen de boekrol ontrold werd, de eerste zegel verbroken wordt, vervolgens de tweede en opeenvolgend alle zegels tot en met de zevende. Deze zegels geven onder meer een schets van een, satanische wereldregering (de Nieuwe Wereld Orde), van oorlogen, aardbevingen, hongersnood, vervolging en dood, sterren die van de hemel vallen waardoor de jaargetijden en kringlopen in de natuur zullen ontregeld zijn.

Openbaring 6:12-13-14 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen…..(regen van meteorieten). En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt.

Het zal precies zijn zoals Jezus heeft voorzegd – een tijd van zoveel rampspoed, dat geen mens dit zal overleven als Hij daar niet een eind aan zou maken. De eerste vier bazuinen treffen vooral de natuur: een derde deel van alles wat er is, verdwijnt!De vijfde bazuin onderscheidt zich door het zichtbaar worden van helse machten op aarde. De zevende bazuin vormt de inleiding tot de zeven schalen. Dit zijn de zeven laatste plagen (Openbaring 15) waarmee de gramschap van God is voleindigd. God Zelf oordeelt vanuit de hemel de op aarde levende mensheid, die zich praktisch totaal van God heeft afgekeerd. Zo verdorven is de wereld, dat er zelfs in de beschrijving van de hevigste oordelen, zij zich niet bekeren.

 

Openbaring 12 spreekt over “oorlog in de hemel”; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak als gevolg waarvan satan op de aarde geworpen wordt. De Here Jezus heeft het in Lucas 10:18 aangekondigd: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen’.


Openbaring 12:12 meldt:“Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft. Vanaf dit moment bevindt Satan zich niet meer in de hemel en dat heeft verschrikkelijke gevolgen voor de aarde. Satan wordt door God slechts geduld om de vrije wil van zijn schepselen te waarborgen. Maar de duivel is op geen enkele wijze gelijkwaardig aan God. Het is de tijd, waarin de satanische macht tot een hoogtepunt komt. De “afgrond” wordt geopend en vreemde, duistere machten komen tevoorschijn. Dit maakt het leven op aarde in die tijd tot een hel. De gerichten zullen in de eerste plaats ten doel hebben, alles wat zich tegen de Here verzet, te vernietigen. De zondige mensheid zal geconfronteerd worden met God en Zijn Woord.

 

Ook wanneer iemand denkt te kunnen vluchten, dan nog wordt hij overvallen. Uit Openbaring 9:6 blijkt, dat zelfs de dood geen uitweg meer is. “En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem niet vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg”. In angst roepen ze tot de bergen en de rotsen om hen te verbergen voor de oordelen van de Bijbelse God. Ze proberen zich in holen en onder rotsen te verschuilen om aan de toorn van God te kunnen ontkomen. Johannes ziet Koningen, prinsen, wereldleiders, kortom alle machtigen op aarde, wegrennen en vluchten. De grote steden storten in. ‘En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan? Niets zal hen nog kunnen beschermen.

 

Roofvogels worden uitgenodigd. De koningen liggen op het slagveld. Niemand begraaft hen. Pochende grootsprekers, wereldleiders, Israël haters, antisemieten, als het slijk der straten. Allen zullen het zien en weten dat de oordeelsdag is gekomen. Ze willen wegvluchten maar ontdekken dat dat niets uithaalt. Alle grootheid van koningen en van wereldleiders is plotseling verleden tijd. Ze hebben niet geloofd in de God van de Bijbel en daarom niet geluisterd naar Zijn waarschuwingen. Ze hebben niet geloofd in Gods Zoon de Here Jezus. Wat ze wel hebben gedaan is het Joodse volk demoniseren, vervloeken en vermoorden. Ze hebben er mee gespot, ondanks alle Bijbelse waarschuwingen. Maar plotseling zal alles wegvallen. Voor de ongelovige mens is de komst van de dag des Heren een ontstellende gebeurtenis. Verbijstering en doodsangst zullen de weerspannige, ongehoorzame mens aangrijpen.

De profeet Daniël spreekt over een ‘laatste jaarweek’, een periode van 7 jaar, onderverdeeld in twee perioden van 3½ jaar. Gedurende de laatste 3½ jaar (1260 dagen) zal de antichrist zijn ware aard laten zien.

 

God waarschuwde de mensen in de tijd van Noach, voordat de het water kwam. De generatie in de tijd van Noach kreeg 120 jaar om zich te bekeren. Dit oordeel had afgewend kunnen worden, als de mensen zich bekeerd hadden. Noach is de enige die gehoor geeft, hij gelooft God op zijn Woord. God waarschuwde de inwoners van Sodom, voordat de verwoesting toesloeg. Lucas meldt: Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt (Lucas17:29-30).Hij waarschuwde de bewoners van Ninevé, voordat hen het oordeel trof. Hij waarschuwde de inwoners van Jeruzalem, voordat de stad door Nebukadnezar werd ingenomen. Precies zo zal de mentaliteit zijn in de laatste dagen voor de terugkomst van de Here Jezus; eten, drinken, trouwen- maar God is er niet bij. Wat er in de dagen van Noach gebeurde, zal zich aan het einde van het huidige wereldbestel herhalen want Jezus zegt: “Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn”(Matt. 24:37). Het is niet zo dat de geschiedenis der mensheid hiermee eindigt. Wel is het zo dat de wereld zo door en door verdorven is dat een radicaal herstel nodig is.

 

De Bijbel vertelt overduidelijk dat er een einde zal komen aan het huidige wereldbestel. Het zal niet het einde van wereld zijn, maar het einde van het huidige wereldsysteem, dat geregeerd wordt door het kwaad. De Bijbel vertelt ook hoe de mensheid aan een aantal specifieke tekenen kan zien dat het einde van het huidige tijdperk dichterbij komt. En alles wijst erop dat die tekenen zich op dit moment aan voltrekken zijn! Er bestaat nu een ideale voedingbodem voor chaos, ineenstorting, en oorlog. De Here Jezus gaf aan dat er, voorafgaand aan de laatste grote oorlog vlak voor zijn wederkomst, nog vele oorlogen gevoerd zouden worden. De komende oorlogen zullen de aarde schudden door het gebruik van atoomwapens. Daarnaast zullen biologische en chemische wapens worden ingezet waardoor er sprake zal zijn van enorme vernietiging. Dat betekent dat wanneer God niet zou ingrijpen, het voortbestaan van de hele mensheid op het spel staat. Niet eerder heeft een totale vernietiging van de planeet aarde binnen handbereik gelegen. Nooit eerder beschikte de wereld over het vermogen het hele menselijk geslacht weg te vagen.

 

Heel wat ‘heren op de kansel’ negeren de Bijbelse eindtijdprofetieën en vermijden het dreigende oordeel. Men predikt nog slechts aangename dingen die goed bij de gemeente in het gehoor liggen. Vele naamchristenen zeggen de profetieën niet serieus te nemen.

 

De mensen op aarde zullen zich helemaal niets meer van God aantrekken en zich steeds vijandiger tegen het volk van Israël gedragen. Dit betekent, dat naarmate duidelijker te zien is, hoe de mensheid zich van God losgemaakt en zich vijandig gedraagt tegen het volk Israël, dat Gods volk is en blijft, de komst van de aangekondigde rampen steeds dichterbij gekomen is.


„Preken vanaf iPad wordt normaal”

Met dank aan: S.van der Tuijn

Bron: RD, 21-02-2012 10:38 | gewijzigd 21-02-2012 12:00 | Kerkredactie

 

DOETINCHEM – Een predikant die een tabletcomputer gebruikt tijdens de preek. Nu is het nog een uitzondering, maar dat gaat veranderen, verwacht Wouter van der Toorn, media-innovator bij de internationale organisatie Agapè en voorganger van een baptistengemeente in Doetinchem.

„Wie gebruikt de iPad tijdens het preken?” Die vraag stelde Van der Toorn twee weken geleden op zijn website creatov.nl. Het leverde hem zo’n twintig reacties op. Ongeveer de helft van de voorgangers die reageerden, gaf aan wel eens een tablet­computer te hebben meegenomen op de preekstoel.

Zelf preekt Van der Toorn al sinds de eerste versie van de iPad verscheen, in 2010, vanaf het apparaat. „Niet dat ik in een heel hippe kerk voorga. Het is gewoon gemakkelijk.”

Volgens de media-innovator is het goed mogelijk om verschillende soorten preekschetsen op de iPad te tonen. „Je kunt de preek uittypen op je computer en vervolgens op de preekstoel vanaf je iPad voordragen. Maar ook het maken van een schets met aandachtsgebieden, een ”mindmap”, is eenvoudig.”

Een beetje handig met een tabletcomputer moet een predikant wel zijn, aldus Van der Toorn. „Als je ermee om kunt gaan is het een handig apparaat om bijvoorbeeld je preken op te bewaren.” Tegelijk is er ook de beperking, zegt de voorganger. „Ik zie nog wel een gat in de markt voor een cursus omgaan met de iPad.”

Veel bezwaren tegen preken vanaf de iPad zijn volgens hem te vergelijken met de reserves die er zo’n twintig jaar geleden bestonden tegenover de computer. „Toen vroegen voorgangers zich af waarom ze daarop hun preek zouden uitwerken. Inmiddels zijn velen ermee vergroeid.”

Van der Toorn ziet in zijn omgeving dat een behoorlijk aantal predikanten er niet over peinst om zijn preek vanaf een iPad te houden. „Deze mensen zeggen: Ik werk mijn schets uit op papier, en zo blijft het. Aan de andere kant is er een groep iPadgebruikers voor wie het geen vraag is of je ’m gebruikt tijdens de preek. Het is vanzelfsprekend.”

Zelf is hij het meest te spreken over de app Bible­Reader. Daarin werkt hij zijn preek uit en verwerkt er aanklikbare verwijzingen in naar Bijbelgedeelten. „Zo ontstaat een wissel­werking. Tijdens de preek klik je eenvoudig het Bijbelgedeelte aan. Als je later Bijbelleest, kun je ook zien welke teksten je ooit in een preek hebt gebruikt.”

Lees hier de blog van Wouter van der Toorn op zijn website, creatov.nl.


Of men nu beïnvloedt wordt door de Talmud en de Kaballa of door de Koran en de Hadiths, Christus en Christenen worden uitgespuugd.

Joodse kolonisten keren zich in Jeruzalem tegen christenen

Bron: V.K. ,Van onze redactie religie en filosofie − 21/02/12,
© reuters

Op de muren van een baptistenkerk in het westen van Jeruzalem zijn antichristelijke leuzen aangetroffen. Ook was er graffiti aangebracht die Jezus en Maria beledigden. De banden van drie geparkeerde auto’s waren lek gestoken.

Het is de tweede ontheiliging van een christelijk gebouw sinds het begin van deze maand. Beide incidenten deden zich voor in het Joodse westen van Jeruzalem, en de leuzen waren in het Hebreeuws. Volgens de politie stond er ‘wij gaan jullie kruisigen en ‘dood aan het christendom’.

Op 7 februari waren, eveneens in het westen van Jeruzalem, twee auto’s volgekliederd met vijandige graffiti’s. De banden waren lek gestoken. De auto’s stonden geparkeerd bij een Grieks-katholiek klooster. Op de muren daarvan stond ‘dood aan de christenen’ en ‘de prijs die moet worden betaald’.

Die laatste leuze gebruiken kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever, wanneer ze wraak nemen op Palestijnse dorpen, moskeeën en zelfs Israëlische soldaten, vanwege overheidsmaatregelen die ze als vijandig opvatten.

Het lijkt er dus op dat deze kolonisten nu ook christelijke gebouwen in het westen van Jeruzalem als doelwit hebben gekozen.

Een woordvoerder van de baptisten in Israël toonde zich ontsteld: “Deze mensen wisten wat ze deden.”