Dagelijkse archieven: 26 februari 2012


De echte reden dat IRAN de BOM zo graag wil.

Met dank aan: Jeroen A.

Als er maar iets van waar kan zijn is dit vuurwerk van historische proporties….

Op zondag 26 februari 2012 schreef (Debka@thejmg.com) het volgende:

Let op dat de link hieronder gegeven deels waar KAN zijn maar ook weer niet gespeend is van commercieel belang, hetgeen berichtgeving van Debka vaak ‘dubieus’ maakt. ( S.V.)

DEBKAfile SPONSORED MESSAGE

The REAL Reason Iran Wants the Bomb…

Dear Reader,

I’m Byron W. King and I’m an oil geologist who researches geopolitical issues and I have an urgent presentation that could change the way you invest.

Most Americans have not heard about this blood-soaked war that has broiled in the Middle East for over 13 centuries.

And now, Iran seeks the Bomb to protect itself in this grisly war of ages.

And yet NOBODY in the Pentagon will talk openly about it.

And NO ONE in the White House knows what to do…

There’s ONE WAY to prepare and protect your family, and I’ll show you how right now in this urgent video presentation

Sincerely,

Byron W. King
Ret. Navy


Moslims plegen genocide op Christenen

Met dank aan: S. van der Tuijn

Kerkelijk actueel

Vervolging

 

Ayaan Hirsi Ali heeft deze week de aandacht gevestigd op de wereldwijde vervolging van christenen door Moslims.

Een beschamend bericht voor onze overheid en vooral ook voor de media, die het er nauwelijks over hebben. Ook voor ons kan het geen kwaad aan­dacht te geven aan dit bericht.

 

Verdrukking

Zij spreekt van een toenemende genocide. Ze noemt landen als Nigeria, Egypte, Pakistan en Indo­nesië. Zoals we weten van een or­ganisatie als Open Doors, gaat het om nog veel meer landen. “Media berichten over moslims vaak alsof ze slachtoffers zijn van het Westen. Ook worden ze sinds de Arabische lente gezien als strijders tegen tirannieke overheersing. Dat beeld is op z’n best gedeeltelijk juist, vindt Hirsi Ali. Media dur­ven volgens de oud-VVD-politica niet te schrijven over christenver­volging uit angst voor provocaties. Ook zouden ze zijn beïnvloed door islamitische lobbygroepen”. Toen ik laatst met iemand hier­over sprak, luidde het antwoord dat de Kruistochten de christenen verweten kunnen worden. Zo ver moet je dus teruggaan om wanda­den van christenen van een derge­lijke omvang op te sporen. Het zal zeker waar zijn dat ook christenen soms terugslaan, maar we moeten in dat geval de vraag stellen waar het begin van het conflict is ont­staan. Het Christendom op zich is niet strijdlustig.

Het is ook waar dat niet iedere moslim een terrorist of een christen-hater is. Niettemin schuilen er in de Islam blijkbaar dermate radicale wortels, dat Moslim­landen een algemeen beeld van geweld tegen christenen vertonen. In De Gezinsgids hebt u ook een artikel kunnen lezen over chris­tenen die in hun land gruwelijke tonelen hebben beleefd. Het is niet ondenkbaar dat wereldwijd miljoenen vanwege hun geloof zuchten achter de tralies. Mar­telingen en folteringen worden veelvuldig toegepast. Voeg hierbij ook de christenhaat in landen als Noord-Korea en China, dan kan de schrik ons nog te meer om het hart slaan.

We wennen aan de stroom van berichten over deze feiten. Waar went een mens niet aan? We ac­cepteren het als een verschijnsel van deze tijd dat abortus en eu­thanasie veelvuldig plaats vinden. Een stroom porno laat ons ook niet meer schrikken. Ons volk vindt het normaal dat er niet al­leen een homovriendelijk beleid wordt gevoerd, maar ook dat er homoterreur plaats vindt jegens ieder die het aandurft daarover een andere mening te hebben. Terwijl ons volk als zodanig vast en zeker dat beleid niet steunt. Het lijkt dat de Tweede Kamer een propagandacampagne voert voor deze goden van de eeuw.

Zo schrikken we ook niet meer van vervolging en onderdrukking. En het is waar: wat kunnen wij er aan veranderen? We staan vol­komen machteloos. Maar welke plaats neemt de vervolgde kerk in, in onze gebeden? En volgen we met deernis de berichten over deze vormen van onrecht? Zijn wij het ons bewust dat Gods Woord het leven van een christen koppelt aan onderdrukking? In dat licht is het misschien wel een prangende vraag waarom wij niet vervolgd worden? We zien daarin een teken van Gods goedheid en lankmoe­digheid over Nederland en over de kerk van ons land. Maar vragen we ons ook niet eens af of we als christenen kenbaar zijn in Neder­land? Leven we in vrede omdat we ons makkelijk aanpassen?

We zien de eerste tekenen van discriminatie van de kerk al ver­schijnen. We gaan het beleven, dat is wel zeker, dat we de vrijheid van onderwijs verliezen. De kansel zal vroeg of laat in beeld komen, om­dat daar dingen gezegd moeten worden die tegen de heersende stroom ingaan. De vuurproef zal ons niet bespaard blijven. Er zijn er velen onder ons die zich met zorg afvragen of we dan wel bestand zullen blijven tegen de massa van deze tijd? Zijn we in staat om, zonder haat en verzet, bewogen en betrokken te staan in deze wereld? De Heere kan en zal Zijn kerk gedenken en Hij kan de hinkende hierin behoeden. Maar het is voor ons wel zaak dat we roeping en verkiezing leren vast maken, want dat is de beste garantie en de zekere belofte dat de Heere ons nimmer verlaten zal. Zonder dat zouden we de één na de ander buigen voor de afgoden om eens jammerlijk om te komen.

 

Verleiding

Maar nog leeft de kerk in betrek­kelijke rust. Of is die gedachte er ver naast? Zou het kunnen zijn dat er hier en nu een geestelijke verdrukking heerst die wij nau­welijks in beeld hebben? Dat de duivel in Nederland actief is, kun­nen we weten. Het is ook waar­neembaar dat hij grote successen boekt. Grotere dan in landen waar de kerk onderdrukt wordt. Vervol­ging is uiteindelijk een zaak van helse strategieën. Achter de mensen moeten we de overste dezer wereld zien. De duivel werkt dus bijvoorbeeld in Noord Korea en hij werkt ook krachtig in ons land. En welke methode is effectiever? U kent het antwoord. Daarom zouden wij moeten beseffen dat er ook in Nederland een offensief van de hel werkt. Qua lijden zijn er ongelooflijk veel landen waar het zwaar en moeilijk is voor de kerk. Maar hier vallen veel meer slacht­offers onder zijn aanvallen dan in landen als China enz.

In Openb. 12 lezen we dat de draak de vrouw die het Kind ge­baard heeft, achtervolgt. Satan zal zich dus altijd met de kerk bezig houden. Hij richt zijn pijlen via twee middelen: verdrukking en verleiding. Dat laatste woord komt veelvuldig in de Schrift voor als een werk van de duivel (Mark. 13:5,6,22; 1 Tim.4:1; 2 Joh.1:7; Openb. 12:9; 13:14; 19:20; 20:3,8,10).

Ten tijde van de vervolgingen onder het Romeinse rijk waren er vooral drie zonden die door som­migen als onvergeeflijk werden beschouwd: hoererij, moord en afval. Afval of verloochening van Christus was een zware zonde. Als u bedenkt dat er hier onder ons duizenden tegelijk afvallen en de wereld ingaan met een gedoopt voorhoofd, dan beseffen we wel dat het hier helemaal niet zo rus­tig is. Ook hier raast de vervolging over ons heen, maar subtieler, ge­raffineerder en dus doeltreffender en op een andere manier.

Er is verschil tussen vervolging door geweld en vervolging door list en bedrog (verleiding). Beiden zijn beproefde middelen van de duivel. Zou er in Nederland ver­volging komen, dan zou het met Gods hulp kunnen dat de afval een halt toegeroepen zou worden. Dus de vraag rijst dan: welk nut zou de duivel daar bij hebben? Het gaat hem nu meer voor de wind dan ooit.

In Openbaringen 13 waar het gaat om het beest uit de zee en het beest uit de aarde, zien we het volgende: de profeet van het beest doet tekenen, verleidt degenen die op de aarde wonen, richt een beeld op voor het beest; daarna volgt de dood voor hen die niet gebogen hebben. U ziet hier een reeks van demonische propaganda en daar­bij vallen de meesten ten offer. Verleiding en verdrukking. In 2 Thessalonicenzen schildert Pau­lus het rijk van de antichrist: zijn toekomst is naar de werking van de satan in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen, in alle verleiding (weer dat woord) der onrechtvaardigheid (vers 9,10). Er zal een kracht der dwaling komen dat zij de leugen geloven zullen. Dit maakt wel duidelijk dat hier een geestelijke vervolging aan de gang is. Geen briesende leeuw, maar een engel des lichts. Dat al­les speelt zich nu af en we hebben het misschien totaal niet door. In Efeze 6 spreekt de apostel over de strijd tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers dezer wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boos­heden in de lucht (vers 13). Om staande te blijven moet de chris­ten de gehele wapenrusting aan doen om te kunnen wederstaan tegen de boze dag. Dat moet wel een strijd zijn op leven en dood. En als we de duivel achter aller­lei gebeurtenissen niet in beeld hebben, sussen we elkaar rustig in slaap. Dan worden christenen gematigde mensen, die overal wel iets goeds in zien maar die de kracht der dwaling indrinken. De profeet die Jerobeam in Bethel bestrafte bij zijn altaar, kon de uit­nodiging van de koning gemak­kelijk weerstaan en afwijzen. Maar toen de oude profeet in Bethel hem door list aftrok van zijn vas­tigheid, bezweek hij. Petrus werd door de duivel verleid om Chris­tus te verloochenen en hij deed dat door een eenvoudige slavin.

“Simon, Simon, zie de satan ……!” De Heere Jezus heeft in Zijn rede over de laatste dingen ook gespro­ken over valse christussen en valse profeten (Matth.24:24). Hoevelen zijn er om ons heen al gevallen voor deze propaganda.

Maar zo is niet ieder. Er zijn onder ons mensen die hier iets van aan­voelen. Zij beseffen hoe gevaarlijk en bedreigend deze tijd is. Er zijn er zeker wel die een verbeten strijd voeren tegen de aromatische geuren van de helse machten. Bent u er één van? Wat zult u zich menigmaal benauwd en beangst voelen en wat ziet u dan uit naar die Held bij Wie de Heere hulp beschoren heeft. Dan kunt u niet alles meer vertrouwen wat zich als betrouwbaar aandient. Niet omdat u mensen wantrouwt, maar omdat mensen gestuurd en bepaald wor­den door geesten, goede of kwade. Ook omdat u de kwalen van uw eigen hart kent. Laat uw verwach­ting zijn van Hem Die gezegd heeft dat niemand hen uit Zijn hand zal rukken.

Als we dit alles overdenken, zou­den we snel kunnen vervallen in een hyperkritische houding. Daar­om is de vraag van belang hoe we om moeten gaan met allerlei leringen die ons bereiken. Het gaat er allereerst om dat we de waar­schuwingen van Gods Woord ter harte nemen. Een gewaarschuwd man telt voor twee. Daarnaast moeten we leren onderscheiden. Niet zozeer de mensen, maar de geesten van deze tijd. En verder moeten we ook bedenken dat de waarheid niet zonder meer bestaat in allerlei stellingen en dogma’s. Dat ook wel, en diepgaand onderzoek van Gods Woord is nodig. Maar de Heere Jezus heeft Zichzelf uitgeroepen als de Waarheid. De Waarheid bestaat in Zijn Persoon, in Zijn woorden en in Zijn bedie­ning. De Heilige Geest wordt ook genoemd de Geest der waarheid (Joh. 16:13). Daarentegen zijn wij allen geneigd de leugen te om­helzen. Dus gaat het erom, dat we de levende gemeenschap met Christus door Zijn Geest zoeken. Gods Zoon heeft der waarheid getuigenis gegeven. Daar hebt u uw houvast. Belijden we dan onze dwaasheid (deze is ook zonde) en smeken we om Zijn nabijheid. Zoeken we de openbaring van Christus in het hart. Zo alleen kunnen we staande blijven. Daar­bij hebben wij allen elkaar ook hard nodig. Deze waarheid maakt werkelijk vrij.

P. Roos.

Bewaar het Pand, 47e Jaargang nr. 4 – Dinsdag 21 februari 2012


Nederland het braafste NWO-jongetje van de klas.

Tip van: S.van der Tuijn

Actuele brandstofprijzen

Onderstaand schema geeft dagelijkse de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen weer. De Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) is het gemiddelde van deze adviesprijzen. Wekelijks wijzigen de prijzen van de oliemaatschappijen ongeveer drie keer.

 

Brandstof GLA* Verschil** BP Esso Shell Texaco Total
Euro95 1.803 0.0 1.799 1.799 1.799 1.809 1.809
Super plus 1.874 0.0 nvt nvt nvt 1.869 1.879
Diesel 1.499 0.0 1.499 1.499 1.499 1.499 1.499
LPG 0.900 0.2 0.915 0.899 0.889 0.909 0.889

 

Laatste update: 25-2-2012
* GLA = Gemiddelde Landelijke Adviesprijs in euro’s per liter.
** Verschil t.o.v. 24-2-2012 in centen.

Nederland heeft de hoogste belastingdruk op brandstof in de wereld. Tweederde van de Euro95 literprijs bestaat uit accijns, wettelijke heffing en BTW. De rest van de literprijs wordt hoofdzakelijk bepaald door de ruwe olieprijs. De ruwe olieprijs is onder andere afhankelijk van de productieomvang, de dollarkoers, wereldgebeurtenissen en weersomstandigheden.

Brandstofprijzen in Europa

reacties:

Is Nederland dan niet de zwaarst criminele organisatie als de overheid zulke misdaden tegen de burgers pleegt…en die nog goedpraat ook nog…Rutte verlaagt de wegenbelasting niet… maar wel een grote mond tegen de oliemaatschappijen terwijl die de Staat juist rijk(er) maken. Het hele circus dat Nederland heet is crimineel! De zwaarste criminelen zijn de rechters! Die hebben het zover gebracht! Hoe lang gaat de kruik nog te water vóór de burgers de autoriteiten fysiek gaan aanvallen – en dan is er niet genoeg politie… en als het er op aan komt, denken die agenten toch eerst aan hun eigen hachie! (en die kunnen zich in eigen boosheid ook nog wel eens richten op die lulletjes rozewater van politie-officieren die zo’n grote bek hebben tegen hun eigen politiemensen die hun werk doen en met hun walgelijk disciplinaire maatregelen te beperken en hen onrecht aan te doen het laffe lef hebbend vanwege hun strepen, maar niet vanwege hun karakter want dat is dat van kakkerlakken!, het laffe lef hebbend vanachter hun bureautjes, maar in hun broek schijten voor de criminelen die hun mensen moeten aanpakken – die moeten éérst aangepakt worden! ) Want de meesten van hen zijn laf… geselecteerd omdat zij vrouw zijn, of allochtoon of homo… niet op kwaliteiten die nodig zijn voor politiefunctionarissen. Dus er gaat bloed vloeien en als het hek van de dam is, berg je dan maar.

Ik kijk op dit moment naar VPRO’s Thema “Kwaad Bloed.” (zo 26 februari 2012 NL.2) Dat maakt duidelijk dat de tijd van uitbarsting van de opgehoopte boosheid over het onrecht van het volk steeds dichterbij komt.

F.Z.


GRIEKENLAND UIT EUROZONE volgens Duitse minister

Met dank aan: S. van der Tuijn

 

Duitse minister: Griekenland uit eurozone

Van onze redacteur

FD, zaterdag 25 februari 2012, 22:30

update: zondag 26 februari 2012,

  Reuters.

 

De Duitse minister Hans-Peter Friedrich van binnenlandse zaken pleit voor het uitzetten van Griekenland uit de eurozone.

Dat zegt Friedrich in gesprek met het Duitse blad Der Spiegel. Hij meent dat de kansen voor Griekenland buiten de eurozone groter zijn dan binnen de monetaire unie.

Friedrich benadrukt dat het Griekenland niet wil laten vallen. Maar hij ziet wel wat in het doen van een aantrekkelijk aanbod aan de Grieken om de eurozone te verlaten.

Friedrich is de eerste Duitse minister die zich uitlaat over een vertrek van Griekenland uit de eurozone.

Duitse parlement stemt maandag over pakket

Komende maandag stemt het Duitse parlement over het meest recente reddingspakket aan Griekenland.

De Duitse minister van financiën Wolfgang Schäuble heeft nog voor deze stemming aangegeven een nieuw miljardenpakket niet uit te sluiten.’Er zijn geen garanties dat de ingeslagen weg leidt tot succes’, zei hij in een brief aan het parlement. ‘Het is misschien niet de laatste keer dat het Duitse parlement te maken krijgt met financiële steun voor Griekenland.’

Zijn Nederlandse collega Jan Kees de Jager hield eveneens een slag om de arm in een brief aan het parlement die zaterdag naar de Tweede Kamer werd gestuurd. ‘Het pakket vormt geen garantie dat de problemen in Griekenland geheel opgelost zijn’, aldus De Jager.


Meer over dit onderwerp

 

De Jager: Griekeland betaalt Nederland €140 mln minder rente

 

Griekse deal: politiek positiever dan markt

 

Eurocrisis


Interessant artikel vanuit R.K. visie over de laatste paus

Wordt 2012 het jaar van de laatste Paus – deel 3

( deel 1 en 2 kunt u lezen op onderstaande site )

Dit artikel is afkomstig van:

http://www.courlisius.org/Wordt-2012-het-jaar-%20van-de-%20laatste-Paus-deel%203

Datum:

Don, 2012-02-02

ART12020205
Wordt 2012 het jaar van de laatste Paus – deel 3

Overgenomen van Xandernieuws
met aanpassingen en verbeteringen
van Jan A. A. van der Wulp.

2 Februari 2012

DE KOMST VAN DE LAATSTE PAUS PETRUS ROMANUS IN 2012 (DEEL 3)

‘Rome rond juli 2013 vernietigd door een kernbom’

Volgens de man die correct de naam van de huidige paus wist te voorspellen, zullen de eeuwenoude profetieën over de verwoesting van Rome in 2013 uitkomen.

Ronald L. Conte jr., de man die in 2002 correct voorspelde dat paus Johannes-Paulus II zou worden opgevolgd door Benedictus XVI, gelooft dat de volgende paus inderdaad de laatste zal zijn en zich Pius XIII zal noemen.

NOOT van de BEWERKER: Hier is verwarring tussen de Anti-Paus – mogelijk genaamd Pius XIII – en de ware laatste Paus Petrus Románus II.

Conte denkt ook al te weten welke kardinaal de illustere rol van ‘Petrus Romanus’ [BEDOELD WORDT: Pius XIII] op zich zal nemen.

Dat zal volgens hem nog in 2012 gebeuren, omdat Benedictus mogelijk vanwege gezondheidsredenen plotseling zal aftreden, of misschien zelfs zal sterven.

Nadat zijn opvolger zal zijn gekozen, zal de wereld volgens Conte razendsnel in de Grote Verdrukking terecht komen.

NOOT van de BEWERKER: Omdat deze verkiezing niet regelementair zal zijn verlopen, zal deze persoon NIET de ware opvolger van Benedictus XVI zijn en terecht de Anti-Paus mogen heten.

Conte denkt dat de volgende paus zich Pius zal noemen, omdat deze naam in de historie is verbonden aan pausen, die de nadruk legden op de autoritaire doctrines van het Vaticaan.

NOOT van de BEWERKER: Inderdaad zal de Anti-Paus grote nadruk leggen op zijn macht over de gehele Kerk.

Pius XIII zal de absolute autoriteit van de Rooms Katholieke kerk over alle christenen en gelovigen van alle andere religies benadrukken.

NOOT: Dit klopt met vele hemelse boodschappen en proefetieën.

Dat zal het moment zijn dat de in de Bijbel voorzegde ‘grote afval’ (van het geloof) zal beginnen.

NOOT van de BEWERKER: In feite is de apostasie al aan de gang vanaf ongeveer 1965, maar zal verhevigd en meer openlijk plaats vinden als de Anti-Paus eenmaal aan het bewind is.

In de eerste twee artikelen over de komst van Petrus Romanus wezen we op de verbazingwekkende ontdekkingen van de Belgische Jezuïet en wiskundige René Thibaut.

In de eeuwenoude, aan St. Malachias toegeschreven ‘Profetie van de Pausen’ ontdekte hij een serie verborgen anagrammen en linguïstische codes, waarin onder andere de namen van eerdere ‘Piussen’ werden voorspeld, bijna 200 jaar vóórdat deze pausen daadwerkelijk werden gekozen.

EINDTIJD VISIOENEN PAUS PIUS X
Conte wijst ook op de bijzondere visioenen die een andere paus Pius -nummer X – zou hebben gehad.
Pius X bekleedde van 1903 tot 1914 de ‘Heilige Stoel’ en zou in visioenen hebben gezien, dat er in de eindtijd nog een paus [Pius ?] zou komen, die Rome zou ontvluchten over de lichamen van dode priesters.

NOOT van de BEWERKER: Het is veel waarschijnlijker, dat het Paus Benedictus XVI zal zijn, die dit zal meemaken.

‘Wat ik heb gezien is verschrikkelijk !’ zou Pius X volgens veel bronnen hebben gezegd.
‘Zal ik het zijn, of zal het een opvolger zijn ?
Wat zeker is dat deze paus Rome zal moeten verlaten en bij het verlaten van het Vaticaan over de dode lichamen van zijn priesters zal moeten stappen.
Zolang ik nog leef mag dit aan niemand worden verteld.’

In een volgend visioen dat hij in 1909 kreeg tijdens een audiëntie met de Franciscaner orde leek paus Pius X in een trance terecht te komen.
Na enige momenten opende hij zijn ogen, ging staan, en sprak:

‘Ik heb één van mijn opvolgers gezien, die dezelfde naam heeft (een toekomstige paus Pius) en wegvluchtte over de dode lichamen van zijn broeders.
Hij zal zich ergens verschuilen, maar na een kort uitstel op gruwelijke wijze sterven.
Het respect voor God zal uit de harten van de mensen zijn verdwenen.
Ze zullen zelfs de herinnering aan God willen uitwissen.
Deze perversiteit zal niets minder dan het begin van de laatste dagen van de wereld zijn.’

HET DERDE ‘GEHEIM VAN FATIMA
Het derde deel van het ‘Geheim van Fatima’, dat op 26 juni 2000 door het Vaticaan bekend zou zijn gemaakt, lijkt de visioenen van Paus Pius X te bevestigen.

NOOT van de BEWERKER: Volgens alle latere profetieën is deze versie van het zogenaamde Geheim van Fatima vals.

Een passage: ‘… voordat hij daar aankwam trok de Heilige Vader door een grote stad die half in puin lag.
Trillend en met aarzelende stappen, gekweld door pijn en verdriet, bad hij voor de zielen van de lijken, die hij tegenkwam.
Toen hij de top van de berg bereikte werd hij, op zijn knieën zittend voor een groot kruis, vermoord door een groep soldaten, die kogels en pijlen op hem afvuurden.
De andere bisschoppen, priesters, mannen en vrouwen, gelovigen en allerlei andere mensen van verschillende rangen en standen stierven op dezelfde wijze, de één na de ander.’

OOK VATICAAN VERWACHT ANTICHRIST
Veel katholieken geloven dat het ‘echte’ derde ‘Geheim van Fatima’, alsmede ook de visioenen van Paus Pius X en andere voorspellingen over de profetische rol van de Rooms-Katholieke kerk door het Vaticaan VERBORGEN worden gehouden voor het publiek.

Allerlei veronderstelde Maria-verschijningen, visioenen van Pausen, uitleggingen over de aard van de Apocalyps door kardinalen en allerlei bevestigde mystieke profetieën zijn vaak in strijd met recente publicaties van het Vaticaan.

Ook de ‘Catechismus van de Katholieke Kerk’, die werd uitgevaardigd door Paus Johannes-Paulus II (1994, de eerste [officiële Vaticaanse] catechismus in meer dan 400 jaar), spreekt echter van een ultieme beproeving voor de kerk:

‘Vóór de tweede komst van Christus zal de Kerk door een laatste beproeving moeten gaan, die het geloof van velen zal doen wankelen.
Tijdens de bij haar pelgrimsreis optredende vervolging zal het geheimenis der wetteloosheid (2 Tess.2:7) in de vorm van een religieuze misleiding [door de Profeet van de Anti-Christ, dat is de Anti-Paus] als een klaarblijkelijke oplossing voor de problemen van de mensen worden gepresenteerd.
De prijs is het afvallen van de Waarheid.
De ultieme religieuze misleiding is die van de Antichrist, een pseudo-messianisme waarbij de mens zichzelf zal verheerlijken in plaats van God en Zijn Messias die in het vlees is gekomen.’

‘VERNIETIGING ROME IN 2013’
Mogelijk speelt een tweede, potentieel nog machtigere kandidaat voor de rol van Petrus Romanus [dit moet zijn: de Anti-Paus] een grote rol in deze profetie, alsmede ook bij het verbergen van de complete versie van het ‘Geheim van Fatima’ en andere visioenen.
Hoe dan ook, volgens Conte zullen we de vervulling van deze profetieën al OP ZEER KORTE TERMIJN gaan meemaken.

Hij gelooft namelijk dat al snel na het aantreden van [de pseudo] Petrus Romanus (lees: Pius XIII) in 2012 de Derde Wereldoorlog zal uitbreken, die mede zal ontstaan door een aan Iran toegeschreven nucleaire aanslag op NEW YORK.

NOOT van de BEWERKER: Deze aanslag op New York is in meerdere profetieën voorzegd.

Vervolgens zal de nieuwe wereldbrand rond juli 2013 resulteren in de vernietiging van Rome door een kernbom.

NOOT van de BEWERKER: Het is voorzegd, dat de stad op de zeven heuvelen – dat is Rome – zal worden verwoest.
Er is ook voorzegd, dat de Anti-Paus de Zetel van de Valse Kerk zal verplaatsen naar Jeruzalem.
Merk op, dat de ware en echte opvolger van Paus Benedictus XVI inderdaad zal zijn Petrus II Románus, die echter niet door de kardinalen in een conclaaf zal worden gekozen.
Mogelijk zal Paus Benedictus hem persoonlijk als zijn opvolger aanwijzen, wat kerkrechtelijk mogelijk is.

WORDT VERVOLGD