Dagelijkse archieven: 10 april 2012


De vele visies, versies en verwachtingen omtrent de wederkomst van Christus Jezus, de spoedige openbaring van de Anti-Christ enz.enz.

Nog nooit zijn er zoveel visies/versies in omloop geweest als nu. 

En met alle respect, maar zet tien bijbelleraren op een rij en de kans is groot dat je dan ook  tien verschillende visies / versies omtrent deze vraagstelling kan vernemen.

De verwarring wordt er niet minder om, integendeel, maar er is één zaak waarover men wel overeenstemming kent en dat is de TIJD, in die zin, en uiteraard ook weer ruim gemeten, wanneer e.e.a. plaats zal vinden, want grosso modo is men er toch wel unaniem in, dat dit grootste gebeuren aller tijden, min of meer voor de deur staat. Zij het dat er dan nog wel sprake is van een verschil van enkele jaren.

Zo werd ik vandaag weer verrast door een visie die ik al eens enkele jaren geleden was tegengekomen op een inmiddels ter ziele gegane site, zij het in een ietwat andere setting. Toen ik de video aanzag dacht ik eerst aan  een uitgave van de Zevende Dag Adventisten daar die met name erg gebeten zijn op de Rooms Katholieke Kerk en er in uitblinken zichzelf qua naam altijd op de achtergrond te houden. Alsof ze zich schamen 7e dags adventisten te zijn!  M.i. een zeer laakbare manier van communiceren, maar dat terzijde. In deze visie wordt met name dieper ingegaan op Openbaring 17:10 en verder  wordt het verhaal van het Pausdom naar voren gebracht en zo wordt er gesteld dat vanaf het verdrag van Latheranen,  (  in 1929- Kerk en Staat/Mussolini  ) het Vaticaan officieel een KONINKRIJK werd. Een vergeten feit maar feitelijk is het wél zo. De jure is de paus de koning van Vaticaanstad!!! Het is een compleet onafhankelijke (stads)staat mét een koning als heerser en dat is de paus! Hij heeft een driedelige functie, taak, waaronder : Koning van het Vaticaan.

Openbaring verhaalt in hoofdstuk 17 over 7 koningen, eigenlijk over 8. En inderdaad vanaf het Verdrag van Latheranen of liever gezegd sindsdien hebben we nu de 7e paus, die tevens dus koning is van die SUPERMACHTIGE stadsstaat, het welk Vaticaanstad is.  Vers 10 van hoofdstuk 17 wordt dan uitgelegd als zijnde dat dit slaat op de 7e paus/koning, dus nu Benedictus XVI, Jozef Ratzinger, die slechts een korte tijd zal blijven. Op 19 april 2005 werd hij tot Paus en dus automatisch ook tot koning gekozen én gekroond. Deze maand, april 2012, is het dus 7 jaar dat deze man paus/koning is. Op zich een mooie tijd om bijbels gezien als een korte tijd te gelden!!!!

Voeg dit bij de voorzeggingen van Malechias, ( 1094-1148) de Ierse Monnik, die geprofeteerd, liever gebruik ik in deze ‘voorzegd’ heeft, dat er vanaf die tijd nog 112 pausen zouden komen en dit meenemende en tellende zou deze paus, Benedictus XVI, dan de 111de zijn en er staat er dan nog één te komen die zou moeten doorgaan als Petrus Romanus. Een valse paus, die de kerk rijp maakt voor de grote afval. Deze paus zou dus een anti-christelijk figuur zijn of wel dé valse profeet. Typerend is dan weer het verhaal wat u kunt beluisteren op de video, hieronder middels een link aan te klikken, die stelt dat de volgende paus, de 8ste af 1929,  ALS koning, dezelfde is als de 6e koning in Openbaring  17:10. En dat was de Pool Karel Woytyla,  ( Paus Johannes Paulus de 2e ) die in 2005 is gestorven.

Signant detail, iemand vertelde me vanavond nog dat op zijn kist/sarcofaag constant een camera staat gericht. Dát verhaal trok ik in twijfel, maar één telefoontje naar Italië en het verhaal werd mij bevestigd door een daar wonend iemand die zeer wel bekend is met het hele Vaticaan-gebeuren.

Ergo, de man die korte tijd (7 jaar?) koning zou moeten zijn, ja en dus ook paus, zal komen te overlijden  ( of aftreden? ) en erg veel fantasie hebben we daar niet voor nodig als we de broze verschijning van Jozef Ratzinger bezagen in de afgelopen dagen op TV én dan zijn leeftijd in acht nemende!!!  Let wel, dit alles volgens de visie die u zo dadelijk uitvoerig kunt gaan bekijken. En dan is het natuurlijk zaak een nieuwe paus te kiezen en dat zou dan wonder boven wonder de herrezen Karel Woityla moeten zijn, of wel de voormalige paus Johannes-Paulus de 2e!!

Een fantastisch verhaal in de zin van: ongelooflijk, maar als je het goed op je in laat werken, zou het mogelijk kunnen zijn, dat een demon bezit neemt van het lichaam van de overleden Karel Woityla en dat die demon dan de rol van valse profeet op zich neemt en tevens de rol van Petrus Romanus , de laatste paus, of ook dus de ACHTSTE koning die UIT de rij van zeven zoals vers 11 stelt. Aldus de interpretatie.

Let wel en wederom zeg ik het: DIT IS NIET MIJN OVERTUIGING. Hoe en wat en wanneer exact een en ander precies zal gaan gebeuren; Wel ik zeg het u eerlijk, ik weet het ook niet zeker. Ik ben geen bijbelleraar die  een visie en of mening als dé absolute waarheid verkondigt. Ik breng u slechts de diverse meningen die er zijn en aan u en mij te zien of het alzo is. Eerlijkheidshalve moet ik wel erkennen dat ik door de veelheid van visies en versies van uitleg dienaangaande  soms ook weleens de neiging heb om hard te gaan gillen, uit louter frustratie, omdat ik het nu na zoveel jaren studie nóg niet zeker weet en dat naar buiten durf te brengen. Maar ook voor dit gegeven geldt weer: Onderzoekt alles en behoudt het goede.  Wel het ALLERBESTE hebben we reeds: De Verzoening met God door Christus Jezus. Nu nog de juiste invulling van het profetische woord!

Silvia Videler

KLIK:

http://www.worldslastchance.com/view-video/654/the-second-coming-revelation-17-reveals-it-is-only-a-few-years-away.html


ÉÉN NAAM SLECHTS……JEZUS CHRISTUS!!!!!! (2)

Uit mijn computerarchief, betreffende de Naam die Redding geeft.

(De bron ben ik kwijt, ooit verzameld voor mijn nazoekwerk in het kader van de leer van “Jehovahsgetuigen”. Ter informatie, vJ)

Het Tetragrammaton: JHWH, Jehovah, Jahweh, of Jihweh?

De naam Jehovah is een vermenging van Gods naam JHWH en de klinkers van het Hebreeuwse woord voor ‘Heer’ (‘Adonai’ [lett. ‘mijne heren’]: in de meeste gevallen als plurale majestatis {Latijn voor ‘majesteitsmeervoud’}; maar hier toch niet helemaal toevallig als meervoudsvorm, evenals het woord voor God in de meervoudsvorm is [‘Elohim’ (lett. ‘machten’)]. Vgl. Gen.1:26: “Laten wij Adam ((d.i. ‘mens’, ev. ‘mensen’; niet ‘de mens’, want Christus is ‘de mens’ volgens Joh. 19:5 {ik geef toe dat de manier van uitleg achter deze gedachte aanvechtbaar is, maar niet de theologische idee erachter})) maken . . .”). De naam van God werd beschouwd als te heilig om uitgesproken te worden en men las ‘Heer’. Het Hebreeuws bestaat uit medeklinkers en de klinkers werden erbij gedacht. Later werden ze onder en boven de woorden geplaats in de vorm van kleine streepjes en puntjes, omdat men ze dreigde te vergeten.

Men zou kunnen beargumenteren dat het woord oorspronkelijk ‘Jihweh’ is geweest en dat betekent dan ‘Hij zal zijn’ (naar analogie van Gods naam in Ex. 3:14: ‘Ik zal zijn die ik zijn zal’). Het vaak gebruikte Jahweh moet wel de zgn. hiphil vorm van het ww. h’w’h zijn en betekent dan ‘Hij zal laten zijn’, of ‘Hij zal doen zijn’. In onderhavig vlugschrift zullen wij voor het gemak het woord Jehovah gebruiken.

God of god?

“Want in Hem woont de gehele volheid van de Godheid lichamelijk” (Kol. 2:9). Paulus zegt dit van Christus zoals Hij nu aan de rechterhand van God de Vader is gezeten. Het is dus zeer onlogisch en zelfs godslasterlijk om te redeneren dat Hij nu weer veranderd is in de aartsengel Michael en dat Zijn (heilig) lichaam gewoon verdwenen is. (Volgens de leer van Jehovah’s getuigen is Christus een verschijning van deze aartsengel). Let op dat er ‘lichamelijk’ staat. Er staat ‘DE gehele VOLHEID van DE GODHEID’ om geen twijfel te laten bestaan dat Christus echt GOD is en niet zomaar een god.

In Ps. 97:7 worden engelen (dus ook Michael en Gabriel) ‘goden’ genoemd; in de Septuaginta (de eerste vertaling van de Hebreeuwse bijbel in het Grieks) vertaald als ‘Zijn boodschappers’, maar in Heb.1:6 als ‘Gods boodschappers’ (in de meeste moderne vertalingen ‘engelen’). Engelen zijn een soort hogere dienstknechten volgens Heb. 1:7,14.

Christus is echter niet zo’n god, maar God volgens Rom. 9:5: “. . .de Christus naar het vlees, zijnde DE God [die] boven alles (ev. ‘allen’) [is], hooggeloofd . . .”. Beide zinsneden staan in appositie en betreffen dus dezelfde persoon. Getuigen van Jehovah passen de tweede zinsnede toe op God de Vader en vertalen door “. . . uit welken Christus is naar het vlees. God die boven alles is, zij hooggeloofd . . .”. Echter, als dit juist was, zou het Grieks net als in Ef. 1:3 hebben gelopen als: “Hooggeloofd [is] (of [zij]) de God die boven alles is . . .”. Let op dat in het tweede geval ‘hooggeloofd’ (anderen: ‘gezegend’) de duidelijke nadruk krijgt en aan het begin staat.

In Joh. 1:18 wordt eenzelfde contructie gebezigd (appositie): “ . . . de unieke Zoon die in de boezem van de Vader is . . .”(lett. ‘de zijnde in de b.’; o& w*n). [Ik vertaal met ‘unieke zoon’ i.p.v. ‘eniggeboren’, omdat monogenhH eigenlijk ‘enigsoortig’ betekent (van Gr. ‘monos’ alleen en ‘genos’ soort). In het Grieks zou ‘eniggeboren’ monogennhtoH hebben geluid. Een goede Franse vertaling heeft ‘fils unique’. In seculiere oudgriekse schrijvers werd deze bijbelse term ook wel voor ‘enig kind’ gebruikt. Dat deze term niet strikt genomen ‘eniggeboren’ kan betekenen, moge ook blijken uit Heb. 11:17; waar het over Izaäk gaat. Immers Abraham had al een oudere zoon, nl. Ismael! Darby heeft hier dan ook weer ‘fils unique’ in zijn Franse vertaling. Maar in zijn Engelse vertaling durft hij kennelijk niet van de King James af te wijken en vertaalt hij met ‘only-begotten’].

Tit. 2:13 zegt daarom ook: “. . . verwachtende de gelukzalige hoop en verschijning van de glorie van onze grote God en Redder Jezus Christus . . .”. Het woordje ‘en’ wordt hier inclusief gebruikt en voegt dus ‘God’ en ‘Redder’ samen met ‘onze’. Getuigen van Jehovah maken hier wederom onderscheid tussen God de Vader en Christus. Maar het woordje ‘en’ wordt hier niet gebruikt op de manier zoals in 2 Pet. 1:2, waar de Persoon van God de Vader wordt onderscheiden van de Persoon van Christus. Dit volgt niet alleen uit het verschil van de plaats van ‘onze’ in beide gevallen, maar vooral omdat het over de verschijning van Christus gaat. Het zou duidelijk moeten zijn dat Christus en niet God de Vader terugkomt!

Het gebruik van de term ‘God’ (in het Grieks ‘de God’) komt ook in 1 Joh. 5:20 en Heb. 1:8 voor. Ook hier proberen getuigen van Jehovah de bedoeling te verdraaien. In alle gevallen trachten zij ‘de God’ op God de Vader te laten slaan. Maar in het eerste geval grijpt ‘deze’ (“Deze is DE Waarachtige God. . .”) duidelijk direct terug op Christus. Bovendien wordt Christus hier ‘DE Waarachtige’ genoemd, evenals God de Vader hier ‘DE Waarachtige’ genoemd wordt. (Vgl. Joh.17:3). In het tweede geval hadden ze gelijk gehad als er in het Grieks had gestaan: “God IS uw troon”. Maar er staat: “Uw troon, o God (lett. de God), . . .”.

Twee Jehovahs!?

“En Jehovah sprak tot Satan: ‘Moge Jehovah u bestraffen, o Satan!’ (Zach. 3:2).” Dit herinnert aan Ju. 9, waar Michael hetzelfde zegt tegen Satan! Natuurlijk is de eerste Jehovah hier niet Michael, maar Christus voor Zijn vleeswording. De tweede Jehovah is natuurlijk God de Vader. Dit vers herinnert ons ook aan Ps.110:1: “De Heer zei tot mijn Heer. . .”. Christus haalt dit vers aan in Lu.20:42 (waar Hij de vertaling van de Septuaginta bevestigt). De Farizeeën werden in de war gebracht door dit vers, omdat de Messias–hoewel Hij de zoon van David is–toch Davids Heer is! Net als de Farizeeën begrijpen de zogenaamde getuigen van Jehovah niet dat Christus als mens echt de afstammeling van David is “naar het vlees”; niet een of andere aartsengel die in een mens veranderd is. Tussen haakjes, engelen hebben genoeg aan hun eigen gerechtigheid, zij kunnen niet ook nog eens aan mensen rechtvaardigheid verlenen. Bovendien staat er in Heb. 2:16 dat Christus niet engelen (c.q. gevallen engelen) helpt, maar het zaad van Abraham. Hoe kan dat nu gezegd worden als Christus van origine zelf een engel was!?

Dat er twee Jehovahs zijn, is ook duidelijk uit Gen. 16:11-13; waar de engel van Jehovah zelf ook Jehovah genoemd wordt!

Christus’ Gelijkheid aan God de Vader

In Fil.2:6 staat: “. . . in de vorm van God zijnde, heeft Hij het geen roof beschouwd om gelijk (lett. gelijke dingen, aspecten) aan God te zijn . . .”. Getuigen van Jehovah beschouwen het echter wel degelijk als roof als Christus niet zomaar een god is, maar God! Daarom staat er dan ook in Heb.1:6: “Laten al Gods engelen Hem aanbidden.” Als God de Zoon heeft Christus dus recht op aanbidding. Een engel mag niet aanbeden worden volgens Op.22:8,9, dus ook niet de aartsengel Michael! In Heb. 1:13 staat daarom ook: “Tot wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: ‘Zit aan Mijn rechterhand’ . . ?” . Er staat niet: “Tot wie van Zijn engelen . . .”. Christus kan dus gewoonweg niet een engel zijn, ook niet de allereerste. Het verbaast ons dus ook niet dat er in Mat.28:19 geschreven staat: “. . . in (lett. ‘tot’) DE NAAM van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest . . .”.  er staat niet ‘in de namen van’.

Joh. 1:1

In Joh.1:1 heeft de Heilige Geest niet het lidwoord gebruikt. Getuigen van Jehovah grijpen deze gelegenheid aan om te vertalen: “. . . en het woord was een god.” Vaak wanneer het lidwoord niet wordt gebezigd, wordt het kwalitatieve karakter van een zelfstandig naamwoord benadrukt. Zo staat er in Lu.20:38: “Hij is niet God van doden, maar van levenden.”

Hier gaat het om het karakter van God, nl. God van levenden. Getuigen van Jehovah vertalen hier door: “Hij is een God niet van doden . . .”. Waarom hier ‘een God’ en in Joh. 1:1 ‘een god’!? Dit is zeer grillig en moet gedaan worden om de uitleg in hun straatje te laten passen. Evenals in Lu.20:38, moet daarom Joh.1:1 door “en het Woord was God” vertaald worden.

Op. 3:14

De uitdrukking hier ‘het begin van Gods schepping’, een titel van Christus, betekent niet dat Christus een begin had, maar dat Hij het begin werd van Gods schepping. Immers volgens Joh.1:3 is er NIETS (de meeste manuscripten hebben: geen enkel ding) buiten Hem om geworden dat geworden is. Hijzelf, als God, is dus niet geworden. Als de Zoon heeft Hij geen begin. Maar als de goddelijke Bouwmeester is Hij inderdaad het begin van Gods schepping.

Het woord voor ‘begin’ hier kan misschien het best vergeleken worden met het gebruik van hetzelfde woord door Christus, toen de Farizeeën Hem vroegen wie Hij dan wel was. Hij antwoordde: “Geheel en al (lett. het begin) wat Ik jullie ook zeg (Joh.8:25).” Darby vertaalt hier met ‘absolutement’ in zijn Franse vertaling en met ‘altogether’ in zijn Engelse vertaling. In een voetnoot legt hij uit: ‘ “volgens het principe en de universaliteit van wat Ik ben.” Zijn woorden presenteerden Hem zoals Hij was, omdat Hij geheel en al de waarheid sprak’.

Hier schijnt hetzelfde woord als in Joh.1:1 door: “In het begin was het Woord . . .”. Dit ‘begin’ is de eeuwige staat van Christus als het Woord, voor de schepping en gaat dus oneindig verder terug dan het ‘begin’ van Gen.1:1.

Christus had hetzelfde conflict met de Farizeeën als christenen hebben met de getuigen van Jehovah. Beide groepen accepteren niet dat de Godheid van Christus absoluut gelijk is aan die van Zijn Vader.

De reden dat men in Joh.8:59 probeerde Hem te doden, is dat Hij een titel gebruikte voor Hemzelf die normaal alleen van toepassing is op God, nl. ‘Ik BEN’ (e*gw ei* mi). (Vgl. Jes. 41:4; 43:13 awh yna ‘Ik BEN’ [lett. ‘Ik hij’]; in de Septuaginta vertaald door e*gw KurioH o* QeoH, ‘Ik Heer de God’. In dezelfde passage, vers 11, staat dat er buiten Jehovah geen Redder is. Echter op vele plaatsen in het N.T. wordt Christus wel degelijk ‘Redder’ genoemd. Met een hoofdletter wel te verstaan).

Als zij alleen maar hadden geloofd dat Hij bedoelde dat Hij er al eerder in de tijd was dan Abraham, dan hadden zij Hem gewoon voor gek versleten, of Hem als een bezetene beschouwd. Dat deden ze eerder ook. In tegenstelling tot Jehovah getuigen begrepen zij dat Hij Zichzelf absoluut aan God gelijk achtte.

In Joh. 10:30, waar Christus zegt dat Hij en de Vader één zijn (let. één ding), begrijpen zij dit opnieuw en opnieuw proberen zij Hem te doden. Volgens de theologie van de getuigen van Jehovah zijn God en Christus niet één, maar twee! Echter volgens de goede en juiste bijbelse uitleg is hier geen sprake van tegenstrijdigheid met Deut.6:4: “Hoor, o Israel, Jehovah onze God is één (!) Jehovah.” De Farizeeën begrepen Christus volledig op dit punt, maar de getuigen van Jehovah niet.

‘Eerstgeborene’

Het gebruik van het woord ‘eerstgeborene’ (prwtotokoH) kan gemakkelijk verkeerd begrepen worden. In Mat.1:25 gebruiken de meeste manuscripten het in verband met Jezus als Maria’s eerstgeboren zoon. In Kol.1:18 wordt het woord gebruikt voor Christus als het begin en de eerstgeborene uit de doden (ziet u wel dat Zijn heilig lichaam niet verdwenen is en dat Hij niet opnieuw als bij toverslag in Michael veranderde; Hij stond op uit de doden. Bovendien toonde Hij aan de discipelen dat een geest geen vlees en beenderen heeft [volgens Lu.24:39!]). I n Kol.1:15 wordt dit woord figuurlijk gebruikt: “. . . eerstgeborene van de gehele schepping . . .”. Hier betreft het niet een letterlijke zin, maar de figuurlijke zin van ‘eerstgeborene met al de rechten die daaraan verbonden zijn’. Het volgende vers voegt dan ook de betekenis toe: “Want door Hem werden alle dingen geschapen. . .”. Dat Hij alle dingen schiep sluit logischerwijze Zijn eigen Persoon uit . In Kol. 1:18 wijst de titel ‘eerstgeborene’ in de eerste plaats op het feit dat Hij opgewekt is uit de doden. Als zodanig is Hij ook de eerstgeborene van de hele Schepping, niet in het minst van de komende nieuwe hemel en aarde.

Christus als Mens

Uit 1 Tim.2:5 en 1 Joh.2:1 blijkt dat Christus ook mens is en onze advocaat is (is Hij de uwe wel?). In Joh.17:5 vraagt Hij als mens aan Zijn Vader om dezelfde heerlijkheid die Hij bezat toen Hij nog bij de Vader was (niet te verwarren met vers 22). Hij was immers een weinig minder dan de engelen geworden (Heb.2:7), dat wil zeggen als mens. Hij was en is ook God. God blijft God en verandert niet in een mens, maar God nam wel de menselijke natuur erbij. Christus is één Persoon met twee naturen, de goddelijke en de menselijke.

Als deze Persoon is Hij nu gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hogen (Heb.1:3), aan de rechterhand van de troon van God (Heb.12:2). De eerste martelaar, Stefanus, zag Hem daar nog staan (Hand.7:56). Let op dat Hij hier ‘de Zoon des mensen’ (niet weer de aartsengel Michael dus!) genoemd wordt.

Dat Christus nog steeds mens is en tot in alle eeuwigheid zal zijn, moge ook blijken uit Zach. 14:3,4. Hier staat duidelijk dat Zijn voeten bij Zijn wederkomst op de Olijfberg zullen staan en dat deze berg in tweeën zal splitsen.

Eeuwige Redding door het Werk van Christus of door Onze Eigen Werken?

Getuigen van Jehovah moeten maar zien dat zij door Armageddon heen komen. Daarom moeten zij nu zo veel mogelijk hun beste beentje voor zetten en wel in eigen kracht. Het is niet toevallig dat wanneer men de absolute Godheid van Christus loochent; men ook Zijn werk op het kruis loochent, dat algenoegzaam is. Het gevolg is dat een ziel niet kan rusten in dat Werk.
De apostel Paulus gaat zelfs zover dat hij zegt dat wanneer iemand, ja zelfs een engel uit de hemel, een evangelie brengt dat afwijkt van zijn door God geïnspireerde evangelie; die zij vervloekt (anathema) [Gal. 1:6-9]!

 


Boek: ONBEKEND ISRAËL van David tot Vandaag

Nú via ons ‘boekwinkeltje verkrijgbaar,

zie op : www.moeilijkverkrijgbareboeken.nl.

Alleen bij ons: INCLUSIEF PORTOKOSTEN!

( elders + € 6,95 portokosten )

Boek “Onbekend Israël” is nu leverbaar!

De vertaling van “The “Lost” Ten Tribes of Israel… Found!” website Steve M. CollinsCover Onbekend IsraëlEen deel van de in dit boek behandelde stof is afkomstig uit onlangs ontdekte informatie, maar het zal de lezer verrassen dat andere gedeelten van deze materie reeds in de vorige eeuw, aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, bekend waren. Er was nota bene in het jaar 1857 al een zitting van het complete Amerikaanse Congres, waarbij een aantal van deze gegevens werd doorgegeven!De lezer zal ook merken dat Noord-Amerika tijdens verschillende perioden in de wereldgeschiedenis een prominente rol speelde in de exploraties en kolonisaties door de tien stammen van Israël!Naast het verifiëren van de bijbelse verslagen die over de wereldgeschiedenis vertellen, zal dit boek bovendien afrekenen met de “politiek correcte” gedachte, dat de beschavingen van de Oude Wereld geen koloniën hadden in de Nieuwe Wereld, vóór de tijd van Columbus.Dit boek biedt een gloednieuwe, bijbelse visie op de wereldgeschiedenis, waarbij het de natiën, koninkrijken en gebeurtenissen behandelt die (hoewel welbekend onder de Grieken en Romeinen) worden genegeerd door het huidige onderwijssysteem.

Gebonden  Paperback, 487 pagina’s dik, prijs: € 23,50 via onze boekenwebsite: www.moeilijkverkrijgbareboeken.nl

————————————————————————————————–

 Alsmede het nieuwste boek van

Prof. Dr. Ir. Anton van Putten

The Sustainability of Western Society

Mankind has relatively few points of references. Birth and death are undeniable reference points in mankind’s nature. Further points of reference throughout history are: the game for power, money and women. It reveals itself in corruption, fraud, dishonesty, hypocrisy, lies, violence, hate, aggression, greed, and war. This observed behaviour has caused damages to society over generations. Over the last 300 years, we have made progresses in technology and science, but no change in human nature. We do have powerful technical and communication tools. However, society is poisoned with preoccupation. Observations and comparative studies made at any level between countries, organizations, and religious institutes, give answers full of limitations. Observations are the outcomes of processes connected to emotions, even in science. Why is it a never-ending story? Is it the law of nature, or are other forces involved? What are the basic driving forces of human behaviour? Daily observations reveal, that when interests of political, economic or institutes pass a certain limit, political and court decisions start to overrule any law and rational reasoning. In the very end it may cause a complete jamming of the process involved, producing devastation, chaos, or a at least an economic stand still, blocking further progress. Procedures, codes, regulations and laws are completely ignored, denied and/or put aside. When great disasters occur then any system will reveal its true nature. Earthquakes, ecological disasters, political conflicts, economic and financial failures, abuse of power, war, terrorist attacks and so on, produce the nature of each system connected to the characteristics of that given process. Many common questions arise here, e.g. how come, why does it happen and what are the mechanisms behind it?
prijs: € 24,95 incl. Bezorgkosten.- www.moeilijkverkrijgbareboeken.nl

 


Niet ons favoriete onderwerp; de Binnenlandse politiek, maar soms wel belangrijk!

Met dank aan: Shirley van der Tuijn

 

Krachtsverhouding tussen seculieren en ‘religieuzen’ drastisch veranderd

RD, 09-04-2012 18:30 | Addy de Jong |

Van der Staaij

Schouw

Een steeds groter deel van de Nederlandse politiek voelt niet meer aan wat de essentie is van religie. Daardoor staat godsdienstvrijheid onder druk. „De seculier-liberale hoofdstroom zou wel wat mogen inbinden en meer mogen beseffen dat christenen inmiddels een ongevaarlijke minder­heid vormen.”

Wat wist de PvdA het in 1959 nog mooi te zeggen. „De partij ziet het als een taak van de overheid om aan de kerken de vrijheid te waarborgen hun roeping te vervullen met betrekking tot de verkondiging van hun boodschap (…)”, schreven de sociaaldemocraten in dat jaar in hun beginselprogramma. Of neem de VVD in 1966. „De partij ziet de Nederlandse samenleving vooral gedragen door de beginselen van christendom en humanisme”, noteerden de liberalen 46 jaar geleden in hún beginselen.

Bas Hengstmengel, jurist, filosoof en ondernemer, als gast­docent verbonden aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit, haalt deze voorbeelden aan om te laten zien dat ook seculiere partijen zo’n vier decennia geleden „nog helemaal uitstraalden: het christendom is gewoon ónze cultuur. Het christelijk geloof werd gewaardeerd als een soort zedelijk fundament onder de samenleving.”

Dat deze grondhouding de laatste jaren in rap tempo verdwenen is, baart Hengstmengel zorgen. „Er is geen besef meer van het heilige. Dat zag je bij het debat over de rituele slacht. Velen begrijpen niet meer wat de essentie is van zo’n eeuwen­oud godsdienstig gebruik. En dan zie je politici, met een globaal beroep op humaniteit, de argumenten van Joden en moslims zomaar van tafel vegen. Dat is niet zozeer pesten van gelovigen, maar meer een religieuze onnozelheid, een onbekendheid met, een niet-fijngevoeligheid voor. En dan kan het allemaal snel gaan.”

Tot een vergelijkbare analyse komt Wibren van der Burg, als rechtsfilosoof en ethicus eveneens verbonden aan de Erasmus. Van der Burg stelt vast dat er in Nederland een levensbeschouwelijke en politieke hoofdstroom is ontstaan van een tamelijk eenduidig liberaal-seculier denken. „Wetenschappers als Kennedy en Duyvendak hebben daar ook al op gewezen. Was Nederland vroeger een land van minderheden, waarin geen enkele zuil de absolute meerderheid bezat, tegenwoordig kennen we een dominante en tamelijk uniforme hoofdstroom van denken, zeg: een liberaal-seculiere meerderheidsideologie, die zo’n 70 procent van de bevolking omvat.”

De hoogleraar ziet dat ook terug in het onderzoek dat deze krant deed naar de houding van Kamerleden tegenover religie. „Een meerderheid vindt dat religieuze argumenten geen plek moeten hebben in de politieke arena. Een zeer ruime meerder­heid vindt dat religieuze redenen nooit reden mogen zijn om, in welk maatschappelijk verband ook, onderscheid te maken tussen homo’s en hetero’s. Hoe je zelf ook over dit laatste denkt, opvallend is in elk geval de grote eenstemmigheid onder politici over zo’n thema. In feite valt ook een deel van het CDA al onder die hoofdstroom van denken.”

De seculier-liberale meerder­heid gaat prat op haar verdraagzaamheid, maar die verdraagzaamheid stuit in de praktijk snel op grenzen, constateert Hengstmengel. „Als groepen burgers keuzes maken die niet passen bij de liberale hoofdstroom, worden zij steeds makkelijker onder druk gezet. Dat zie je niet alleen bij de rituele slacht, maar ook bij de gewetensbezwaarde trouw­ambtenaar. Dan blijkt de tolerantie opeens flinterdun te zijn. Dat vind ik schrikbarend.”

Gevaarlijk

In het seculiere liberalisme is iedereen vrij, maar dan wel om te doen wat de meerderheid wil, stelt de Rotterdamse rechts­filosoof. „Dat maakt het zo gevaarlijk. Dat mensen dénken dat ze tolerant zijn, maar ondertussen niet door­hebben dat ze zichzelf regelmatig tegenspreken. Het besef dat tolerantie juist betekent dat je ruimte geeft aan opvattingen en gedragingen waar je het zelf pertinent mee oneens bent, ebt weg.”

Dat aloude vrijheden in de politiek zó onder druk staan, komt overigens niet alleen door een gebrek aan feeling met religie, denkt Hengstmengel. „Wat ook een rol speelt, is de afnemende kennis van staatsrecht en van grondrechten. Er zijn in de Kamer bijna geen juristen meer. Daardoor worden grondrechten, die oorspronkelijk bedoeld zijn om kerk of burgers tegen de overheid te beschermen, nu soms gehanteerd om een diepgaand ingrijpen in het leven van burgers te rechtvaardigen.”

Wat Van der Burg problematisch vindt, is dat binnen de hoofdstroom van het seculier-liberale denken „de Frans-republikeinse benadering vaak het dominante frame is: religie is uitsluitend een privézaak en als politiek en samenleving willen we in de publieke ruimte zo min mogelijk godsdienstige uitingen zien. Die benadering lijkt misschien helder, maar beperkt mensen wel om echt, ook in collectieve zin, te leven naar hun overtuiging. Volgens mij moeten we die kant daarom niet op. Ik vind het ook veel te gemakkelijk om op die manier allerlei mogelijke conflicten in de maatschappij te proberen uit te bannen.”

Draagvlak

Betreurenswaardig vindt de hoogleraar het dat door dit alles godsdienstvrijheid steeds meer onder druk komt te staan. „Niet zozeer in juridische zin. Maar het maatschappelijk draagvlak ervoor brokkelt af. Dat zie je bijvoorbeeld in rechterlijke uitspraken over Joden die op zaterdag geen ID-kaart willen dragen. Dat je in deze kwestie de godsdienstvrijheid ter sprake kunt brengen, daarvoor bestaat steeds minder begrip.”

De vraag kan rijzen waar we in Nederland naartoe gaan als het idee van de Franse laïcité steeds meer het ideaal wordt van politici en bestuurders. Hengstmengel is er niet gerust op. „Nee, de kant van Frankrijk gaan we niet meteen op. Daarvoor is de Nederlandse traditie van intensief overleg tussen overheid en kerken veel te sterk. Maar wel zal, ongetwijfeld, het onbegrip over religie nog verder toenemen. Met name het gelijkheidsdenken zal nog dominanter gaan worden dan het nu al is. Dat zal zeker tot spannende ontwikkelingen aanleiding geven. Ik verwacht dat er nog meer heilige huisjes gaan sneuvelen. Dan denk ik niet alleen aan het bijzonder onderwijs. Het recht om je kinderen te laten dopen of het alleen toelaten van mannen op de preekstoel, zijn zaken die in de toekomst zomaar ter discussie gesteld kunnen gaan worden.”

Reflex

Van der Burg is minder somber. „Er is nu nog een generatie aan de macht die nog een beetje de reflex heeft van de jaren 60, namelijk om voortdurend de strijd aan te gaan met de confessionelen. Maar men vergeet dan soms dat we inmiddels in een heel andere context leven, met een veel ‘gezondere’ krachts­verhouding tussen niet-christenen en christenen. De laatsten zijn nu overduidelijk een minderheid geworden. Het zou daarom best kunnen zijn dat bij een nieuwe generatie seculieren de allergie minder wordt, zodat men niet meer zo snel in die oude reflex schiet.”

Want: „waar hébben we het over bij bijvoorbeeld moslims? Het gaat in Nederland om 5 procent van de bevolking! En daarvan is een groot deel gematigd. Ik bedoel maar: hoezo islamisering? In feite was de angst van de protestanten in de jaren vijftig voor overheersing door roomskatholieken, reëler. Die maakten toen namelijk 45 procent van de bevolking uit. Maar als we nu met zijn allen heenvallen over enkele Joden die op zaterdag geen ID-kaart willen dragen, zijn we bezig het thema van godsdienst en publieke ruimte te verhypen.”

Van der Burg verwijst in dit licht naar een recente blog van de Rotterdamse wetenschapper Wouter de Been. Volgens De Been is „de groep seculieren van een Calimero uitgegroeid tot een lijvige Bokito. De religieuze zuilen, op hun beurt, zijn ineengeschrompeld tot maatschappelijke Calimero’s. Dat verandert de zaak. Toen de protestgeneratie als Calimero het religieuze establishment uitdaagde en provoceerde, was dat ludiek en dapper. Maar nu de rollen zijn omgedraaid en de seculiere Bokito van vandaag de religieuze Calimero’s uitdaagt en provoceert, is dat eerder intimiderend en kleinhartig.”

Van der Burg: „Volgens mij wordt het tijd de oude vrijzinnige gedachte van leven en laten leven weer van stal te halen. Een gedachte die overigens in alle seculiere partijen wel zijn vertegenwoordigers heeft: Halsema in GroenLinks, Cohen in de PvdA, Terlouw in D66. Kijk, ik ben opgegroeid in een Veluws dorp. Als jongen ging ik op zondag wel voetballen, maar niet achter de tuin van de buren. Je hield rekening met elkaar.”

Drijf de zaken niet op de spits, is de boodschap van Van der Burg aan de politiek. „Persoonlijk vind ik dat trouw­ambtenaren alle huwelijken moeten sluiten. Maar blijf wel reëel en zorg bijvoorbeeld voor een sterfhuisconstructie: geen nieuwe gewetensbezwaarde trouwambtenaren er meer bij. Maar laat de oude met rust.”

Voeding

Ook Hengstmengel pleit voor een „pragmatisch-bestuurlijk model” als het gaat om de wijze waarop de politiek met religie moet omgaan. „Ook zou er veel gewonnen zijn als weer algemeen erkend wordt dat onze democratie eigenlijk niet kan bestaan zonder de onder­liggende morele waarden van het christendom. Voormalig VVD-leider Bolkestein heeft dat in het verleden terecht opgemerkt: het liberale bouwwerk kan niet zonder voeding door religieuze waarden. Zonder dat hangt de democratie in de lucht.”


Schouw (D66) over religie en politiek

„Ik zeg altijd: Wij zijn een tolerante partij. Aanhangers van allerlei religies en levensovertuigingen moeten zich bij D66 thuis voelen.

Daar komt bij dat ikzelf niet zo’n religieuze scherpslijper ben. Ja, in een debat met Van der Staaij kan het soms flink knetteren. Want bepaalde dingen vind ik dan wél weer belangrijk.

Nee, ik ga de SGP niet elke dag bestrijden om haar standpunt over de doodstraf. Ik merk: daar doen ze zelf ook het zwijgen toe. Ooit zullen ze het wel een keer beschaamd uit hun programma schrappen.

Maar als het gaat om vrouwenrechten, abortus, euthanasie, de emancipatie van homo’s, ja, dan ga ik er tegenaan. Soms moet je trouw blijven aan je eigen principes, vind ik. Er zijn zaken die je als democraat niet over je kant kunt laten gaan. Dan kun je geen oogje dichtknijpen. Dat er nog altijd scholen zijn die homoseksuele docenten weren, vind ik bijvoorbeeld niet kunnen. Je kunt toch niet volhouden dat er een bedenkelijke werking van uit zou gaan als er een homo of lesbienne voor de klas staat? Dat lijkt mij te gek voor woorden.

Ik weet dat D66 gezien wordt als een antireligieuze, misschien wel de meest antireligieuze partij. Maar ik herken me daar helemaal niet in. Ja, wij zijn voor het afschaffen van zinnen als ”Wij, Beatrix, bij de gratie Gods…”. Maar dat heeft ook alles te maken met de manier waarop wij tegen erfelijke ambten aankijken.

En ja, wij willen het verbod op godslastering schrappen. Maar dat komt bij mij niet voort uit rancune tegen christenen, of zo. Nee, je moet de kast wel eens opruimen en wat oude relieken weggooien.

En verder…, laat mensen maar religieus zijn. Graag zelfs, want dat heeft veel plussen: zingeving, samenbinding, troost, liefde. Pas was ik bij de installatie van de nieuwe burgemeester van Ommen, een D66’er. Daar werd de vergadering geopend met een ambtsgebed. Ik erger me daar niet aan. Waarom zou ik? Zelf heb ik ook altijd geleerd om, als je in een gezelschap bent, voor een maaltijd een ogenblik stilte te vragen. Voor degenen die daar gebruik van willen maken. Ook dat hoort bij tolerant zijn.”


Van der Staaij (SGP) over religie en politiek

„Wat me bij seculiere Kamerleden opvalt, is dat ze in een debat soms fel van leer trekken tegen voor mij belangrijke waarden, en me even later vriendelijk kunnen vragen of ik de dag daarvoor een goede dankdagdienst hebt gehad. Blijkbaar gaat dat gemakkelijk samen.

In het algemeen gesproken kan ik niet zeggen dat in die veertien jaar dat ik in de Kamer zit de houding van politici tegenover gelovigen vijandiger is geworden. In de paarse tijd lag het allemaal óók heel scherp! Het gaat natuurlijk erg ver als men, zoals destijds bij het debat over het homohuwelijk, onze argumenten min of meer buiten de orde verklaart. Dán wordt je bijna het recht van Bijbels spreken betwist. Maar dat soort situaties is uitzonderlijk.

Wat de achterliggende jaren wel scherper is komen te liggen: godsdienst mag nooit reden tot discriminatie zijn. En het grondrecht van godsdienstvrijheid is meer onder vuur komen te liggen.

Seculiere Kamerleden probeer ik regelmatig duidelijk te maken dat ook zij, bijvoorbeeld in het abortusdebat, uitgaan van onbewijsbare vooronderstellingen. Een voorbeeld: waarom zou een foetus níét beschermwaardig zijn? De argumenten voor die stelling zijn niet redelijker dan die ertegen. Het zou fijn zijn als partijen als D66 eens wat losraakten van wat ik wel eens noem: de afzetmoraal. Ze zijn tegen omdat de christelijke partijen voor zijn.

Hoewel ik besef dat Bijbelse argumenten voor niet-christenen geen kracht hebben, zal ik me in het politieke debat niet beperken tot zakelijke redeneringen. Als ik dat doe, draag ik bij aan de secularisatie. Secularisatie is immers: leven alsof er geen God is.

In debatten in de Tweede Kamer wijst de SGP altijd op het belang van godsdienstvrijheid in deze tijd. Gelet op het steeds fanatieker wordende secularisme is er in de SGP de laatste jaren meer waardering voor dit grondrecht gekomen. In het begin van de 20e eeuw was het voor sommige partijen vooral een breekijzer om de christelijke samenleving open te wrikken. Nu is dit grondrecht primair een schild om voor gezin, school en kerk een staatsvrije sfeer af te bakenen. Dat is een volstrekt andere context.”