Dagelijkse archieven: 13 april 2012


De Etna op Sicilië is weer eens flink aan het spuwen

Mount Etna erupts – video

Europe’s most active volcano, Mount Etna on Sicily, erupts for the sixth time this year, spewing hot lava and ash. The eruption came from the south-eastern crater, near the village of Zaffarana Etnea, but so far no warnings have been issued by authorities. The volcano sits above the town of Catania, but rarely causes damage

Zie prachtige video:

http://www.guardian.co.uk/world/video/2012/apr/13/mount-etna-erupts-video


De Toxische oorzaak van Autisme

Met grote dank aan Sietse Werkman/auteur

Hoofdstuk 4

                                                                                                                                                        Oorzaken (4)

De toxische oorzaak van autisme

 

Tot nu toe hebben we voornamelijk gekeken naar oorzaken van autisme. Het was de bedoeling om verder in te gaan op de behandeling en begeleiding van kinderen en volwassenen met autisme. De laatste tijd echter komen er steeds meer onderzoeken over de toxische oorzaken en hun connectie met het hele gebied van de auto-immuunziekten (ontstekingsziekten waarbij het afweersysteem zich richt tegen de  eigen lichaamscellen en weefsels). Volgens verschillende onderzoekers spelen vaccinaties een belangrijke rol bij het ontstaan van deze ziekten.                                                                                                                 

Uit onderzoek van o.a. dr. Klinghardt blijkt dat een hoog percentage van mensen met autisme ook een Lyme besmetting heeft. Veel van de lichamelijke en neurologische symptomen/kenmerken van autisme vind je ook bij Lyme patiënten en deze symptomen vertonen belangrijke overeenkomsten met de kenmerkende gevolgen van vergiftiging door (zware) metalen, zoals kwik en aluminium.

Er lijkt dus een verband te zijn tussen toxische stoffen, het ontstaan van auto-immuunziekten, de ziekte van Lyme en autisme.

Bij het zoeken naar de oorzaak van autisme wordt in de academische opleidingen aan deze onderzoeken niet of nauwelijks aandacht geschonken. De oorzaak voor een bepaalde aandoening of ziekte is echter de bepalende factor voor de behandeling. De gangbare medische literatuur geeft aan dat de oorzaak van autisme nagenoeg onbekend is en concludeert dan ook, dat er geen behandeling is waardoor autisme genezen kan worden. De behandelingen van de reguliere geneeskunde, bestaan dan ook voornamelijk uit het voorschrijven van psychiatrische medicatie. 

In dit hoofdstuk wordt een begin gemaakt met de bespreking van deze weinig bekende onderzoeken. De behandeling en begeleiding van kinderen en volwassenen met autisme, die vanuit deze benadering gebeurt, biedt verrassende en hoopgevende resultaten. Verderop in dit deel van het boek gaan we daar uitvoeriger op in.

 Autisme neemt epidemische vormen aan                                                                                                                                          

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) behoren tot de snelst groeiende aandoeningen bij jongeren en nemen nu epidemische vormen aan. In 1985 kwam autisme bij 1 op de 100.000 kinderen voor en nu, 25 jaar later, is de incidentie (vóórkomen van) gestegen naar 1 op 90 en sommige vooraanstaande  onderzoekers geloven dat, als je het hele gebied van neurologische ziekten overweegt die logischerwijs kunnen worden ondergebracht bij het Autisme Spectrum, de incidentie 1 op 10 is. Terwijl de cijfers alleen maar stijgen, lijkt de conventionele medische wetenschap geen idee te hebben over de werkelijke oorzaken. Genen (voornamelijk het zgn. ‘fragile X – syndroom’) werden recentelijk, vooral in de Amerikaanse media, als oorzaak genoemd, maar men had niet door of weigerde in te zien, dat erfelijkheidsfactoren, gedefinieerd als een specifieke mutatie, dat een cluster aan symptomen creëert, feitelijk nooit verantwoordelijk kan zijn voor meer dan 1% van de oorzaken van welke aandoening dan ook. Ondertussen wordt er voor de andere 99% geen andere verklaring gegeven dan een vaag idee van een combinatie van genen en omgevingsfactoren.                                                           

 

Auto-immuunziekten                                                                                                                      

 

Auto-immuunziekten ontstaan doordat het immuunsysteem lichaamseigen cellen en stoffen als lichaamsvreemd aanziet. Het lichaam gaat dan antistoffen tegen de eigen weefsels vormen. De auto-immuunziekten kunnen worden ingedeeld in orgaanspecifieke en gegeneraliseerde auto-immuunziekten. Bij orgaanspecifieke auto-immuunziekten is één soort orgaan aangedaan.  Ziekten als diabetes, multiple sclerose, reumatische artritis, de ziekte van Crohn en zelfs diabetes zijn eigenlijk auto-immuunziekten. Auto-immuunziekten kunnen verschillende organen aantasten, zoals:

  • het zenuwstelsel: multipele sclerose en myasthenia gravis
  • de darmen: ziekte van Crohn
  • de rode bloedcellen: hemolytische anemie en pernicieuze anemie (twee vormen van bloedarmoede)
  • de bloedvaten: arteriitis temporalis en vasculitis
  • de huid: psoriasis en vitiligo
  • de alvleesklier: insuline afhankelijke diabetes (type 1)
  • de schildklier: Hashimoto-thyroïditis
  • het spier-beenderstelsel: reumatoïde artritis en systemische lupuserythematodes.

 

T – cellen

 

Dr. Harold E. Buttram  is gespecialiseerd in voedingsleer, allergieën, de invloed van het milieu (giftige stoffen) op de gezondheid, en preconceptiezorg, hij  heeft o.a. het boek: ‘Our Toxic World, Who is Looking After Our Kids?’ (Onze giftige wereld, wie zorgt er voor onze kinderen?) geschreven.

 

In 1984 schreef dr. Harold E. Buttram een brief naar de hoofdredactie van het gezaghebbende tijdschrift ‘New England Journal of Medicine’. Deze brief werd geplaatst maar baarde kennelijk weinig opzien. Buttram refereerde in zijn brief aan een Duits onderzoek. Uit dit onderzoek onder 11 volwassenen, die een routinevaccinatie hadden gekregen tegen tetanus, bleek dat er een significante daling te zien was van zgn. ‘T – cellen’ nadat de vaccins waren toegediend. T – cellen zijn eigenlijk de belangrijkste cellen die het menselijk lymfe – systeem helpen om het immuunsysteem optimaal te laten werken. Bij 4 van de 11 onderzochte personen daalde het niveau van het aantal T – cellen dusdanig, dat het vergelijkbaar was met de niveaus zoals die worden waargenomen bij AIDS – patiënten. De implicaties van deze bevindingen zijn enorm.                                                                                                                    Dr. Buttram: “In relatie tot de uitkomsten van deze Duitse studie, die het resultaat onderzoeken van de invloed van 1 vaccin op gezonde volwassenen, is het uitermate ontnuchterend om aan de mogelijke consequenties te denken van de invloed van meerdere vaccins. Wat te denken bijvoorbeeld van de laatste berichten, die aangeven dat er sprake is om binnenkort 18 vaccins toe te dienen aan baby’s, in de eerste 6 maanden van hun leven, met een zich ontwikkelend en kwetsbaar immuunsysteem”                                                               

 

Het onderzoek, waarvan melding werd gemaakt in ‘The New England Journal of Medicine’, toonde aan, dat tetanusvaccins in staat zijn, het niveau van de T – cellen te laten dalen, waarbij de grootste daling zich voordoet na 2 weken. Hoewel de gewijzigde niveaus overeenkomen met niveaus zoals die gevonden worden bij AIDS-  patiënten, is de uiterst belangrijke informatie van deze studie, nooit breed naar buiten gekomen.                                                        “Door het feit dat deze studie nooit is overgedaan, beschouw ik dit geval als één van de meest flagrante voorbeelden van nalatigheid op het gebied van veiligheid van het testen van kindervaccinaties,” aldus Dr. Buttram.                                                                                      

 

Letterlijk miljarden mensen over de hele wereld kregen Tetanus injecties toegediend, die zijn bewerkt met de kankerverwekkende stof formaldehyde *. Dat lijkt onbegrijpelijk als je kijkt naar de werkelijke cijfers van tetanus, die optraden onder de Amerikaanse soldaten, tijdens de 2e Wereldoorlog. Er zijn namelijk slechts 6 gevallen gerapporteerd, waarvan later bleek, dat hiervan ook nog eens 2 soldaten reeds gevaccineerd waren tegen tetanus.                                                                                                              Wanneer de T- cellen, als fundamentele helpers van het immuunsysteem, inderdaad de dupe worden van vaccinaties, dan staat ons een medische catastrofe te wachten. En dát is precies wat er op dit moment gebeurt volgens dr. Buttram.

 

Functies van T- cellen.

 

Een van de belangrijkste functies van T – cellen is de uitbreiding en versterking van onze immuunreactie, door het uitscheiden van speciale stoffen, die op hun beurt de witte bloedcellen activeren om een infectie te bestrijden.                                                                     

Dan zijn er ook nog eens gespecialiseerde T – cellen, die belangrijk zijn in het doden van bepaalde tumorcellen, door virussen geïnfecteerde cellen en soms ook het bestrijden van parasieten. Sommige van deze T – cellen worden daarom ook wel ‘natuurlijke killercells’ genoemd; zij vallen namelijk direct verschillende kankers aan, zoals melanomen, lymfklieraantastingen (bijv. via uitzaaiingen) en door virussen geïnfecteerde cellen.                    

 

Ziekte van Lyme                                                                                                                      

De ziekte van Lyme werd voor het eerst herkend in de Verenigde Staten in 1975, nadat er een mysterieuze uitbraak van juveniele reumatoïde artritis (jeugd reuma) plaatsvond in het plaatsje Lyme.  Er werd toen gesuggereerd dat de overdracht plaats vond door een geleedpotige vector (parasiet, een tussengastheer). 
In 1982 ontdekte Willy Burgdorferi echter de boosdoener van de ziekte van Lyme, toen hij de tot het spirocheten geslacht behorende Borrelia burgdorferi isoleerde. De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de moeilijk te identificeren Borrelia bacterie, die via een beet van insecten: zoals teken, mijten, vlooien, muggen, etc. ons bloed besmet. Via besmet bloed kan de ziekte ook worden overgedragen. Testen zijn vaak vals negatief; er dient een zorgvuldige anamnese (voorgeschiedenis van een ziekte) plaats te vinden.

Psychiatrische aandoeningen die door Lyme kunnen worden veroorzaakt, omvatten: persoonlijkheidsveranderingen, dementie, ADHD, (kenmerken van) autisme, angststoornissen, stemmingsstoornissen en psychotische stoornissen.

 

Toxische stoffen                                                                                                                           

Dr. Klinghardt is op wereldschaal toonaangevend op het gebied van de psycho-neurobiologie, milieu toxines (giftige stoffen), chronische infecties en hoe deze in gezinnen en families voorkomen. Hij is directeur van de Klinghardt Academy of Neurobiology in Kirkland, (VS). Dr. Klinghardt: “Eén gemeenschappelijk kenmerk dat mensen met autisme hebben is dat ze vol zitten met giftige stoffen en dat hun ontgiftingsmechanismen zijn dichtgeslibd. Hier volgen een aantal van dr. Klinghardt’s vindingen en aanbevelingen op dit gebied:         

Lyme en chronische infecties                                                                                

Chronische infecties, zoals de ziekte van Lyme, komen bij kinderen met autisme veel meer voor. Het kind krijgt de ziekte meestal niet van een tekenbeet, maar van de moeder, die een symptoomloze drager van de ziekte kan zijn. Dr. Klinghardt ontdekte dat 4 van de 5 kinderen met autisme, die naar zijn kliniek kwamen, positief testten voor de ziekte van Lyme. Bij kinderen met autisme waren niet allen de ontgiftingssystemen van het lichaam vol- en vastgelopen en hadden ze vaak  zware metalenvergiftiging, maar ook hadden ze een dagelijkse stille afgifte van giftige stoffen in hun lichaam, veroorzaakt door giftige microben.”

 

Auto-immuunziekten en autisme       

                                                                                                             

Dr. Klinghardt ontdekte dat kinderen met autisme een grotere gevoeligheid voor auto-immuunziekten, voedselallergieën, chronische vermoeidheidsziekten en fibromyalgie hebben;   het komt bij hen veel meer voor en ook bij hun ouders, vooral bij de moeders.

Vaccins en veiligheidsnormen                                                                                                                                        

We eindigen met een quote van Dr. Klinghardt: “Bestudeer het onderwerp vaccinatie, inclusief het geldende vaccinatieschema. Ieder heeft het recht om te weigeren en vergeet niet het onderwerp zware metalen te bestuderen, vooral kwik is een zwaar gif. Amerikaanse kinderen hebben op de leeftijd van twee jaar, door vaccins al 237 microgram kwik binnengekregen. Dit overschrijdt vèr de huidige veiligheidsgrens die door de EPA (Enviralmental Protection Agency) is vastgesteld op 0.1 mcg/kg per dag.” 

Sietse H.W. Werkman M SEN

* Formaldehyde is bewezen carcinogeen voor de mens (International Agency For  Research On Cancer, IARC, 2005). Het carcinogene effect werd reeds duidelijk aangetoond in studies met dieren maar de epidemiologische studies bij de mens maakten nog geen formele conclusies mogelijk. Het IARC rangschikte formaldehyde tot 2004 in groep IIa (waarschijnlijk carcinogeen) (WHO, 2000). In juni 2004 besloot een internationale werkgroep van experts om op basis van de bestaande epidemiologische studies formaldehyde in groep I te plaatsen, dus carcinogeen voor de mens (IARC, 2005).

 


Wie is God? Wie is allah?

De God van Abraham, Isaak en Jakob of allah, een verschil tussen dag en nacht!

Een artikel van de hand van Ben Kok, het is al wat gedateeerd (21 April 2007), maar de inhoud heeft niets aan actualiteit ingeboet. Daar islam-missiewerk om zich heen grijpt, Duitsland wordt bedolven onder de koran, en zelfs Urk moet het ontgelden, is goede achtergrondinformatie wel gewenst en ook voorhanden. In dat kader plaatsen we dit artikel.

Bron: Het Vrije Volk

Laat iedere G(g)od voor Z(z)ich spreken, altijd verstandig om de P(p)ersoon Z(z)elf aan het woord te laten over de eigen identiteit.
In de joods/christelijke geloofsbeleving wordt met God bedoeld: de God van Abraham, Isaak en Jakob, zoals beschreven in de Tenach (Joods), de oorspronkelijke naam van Gods Boek aan Israel gegeven.
Bij christenen staan de 39 boeken in andere volgorde en wordt het Oude Testament genoemd; wel precies dezelfde inhoud.
Met de komst van God in mensengestalte als Jeshua ha Mashiach (Jezus Christus in Grieks),
Gods eniggeboren Zoon, werd het verlengde van het Oude Testament in het leven, dood en opstanding van Jeshua duidelijk en in 27 boeken als Nieuwe Testament toegevoegd.
Deze God, de Schepper van alles, wil uitdrukkelijk bij Name worden genoemd; als Mozes in Exodus 3:14 naar Zijn Naam vraagt, is het antwoord in het Hebreeuws: “”Aleph He Jod He””
Deze 4 letters vormen de Godsnaam en de Joden spreken bij voorkeur uit eerbied over HaShem (de Naam) of Adonai (Heer). De “”Eeuwige”” wordt ook wel gebruikt als verwoording van de Naam.
Het bijbehorende werkwoord,   “”he jod he””, of te wel “”hajah”” betekent “”er bij zijn”” en daarom wordt de Godsnaam in de Bijbel vertaald met “”Ik ben, die Ik ben”” of ook “”Ik zal zijn, die Ik zijn zal””
JHWH is dan 3e persoon enkelvoud, dus: “”Hij, die er bij is/zal zijn”” en in de 1e persoon enkelvoud is het aleph/he/jod/he, “”eHeJeH”” :Ik ben, die Ik ben/zijn zal””
Echter, als we de klinkers invullen (wat bij het Hebreeuws een keuzemogelijkheid is ipv. een vast gegeven, zij het volgens bepaalde regels), dan is de invulling bij JHWH ons niet meer bekend; JeHoWaH wordt vaak verondersteld, maar ook denkbaar is JaHaWaH .
Omdat  JHWH wegens 2 keer de letter He verwant is aan het woord “”AHaBHa””, (aleph/he/beth/he) wat “”liefde”” betekent en God in de Bijbel als “”liefde”wordt benoemd , is dit een mooie en niet onwaarschijnlijke verklaring.
JaHaWaH,   Hij, die er is/zijn zal, is liefde, zo is het wezen van de God van de Bijbel !
 
De aan alle gelovigen vanaf Adam/Eva bekende God, wil uitdrukkelijk en tot in eeuwigheid de “”God van Abraham, Isaak en Jakob”” worden genoemd (Ex.3:15) en Zijn aard is, dat Hij “”er altijd is, er bij betrokken is en zal zijn””.
Als Jezus Christus (Yehsua ha Mashiach in het Hebreeuws) verschijnt en Zich bekend maakt als de eniggeboren Zoon van JHWH, dan openbaart Hij God als Vader, Abba.
De naam Jezus is een vergrieksing van de echte naam in het Hebreeuws: Jehoshua  of ook Jeshua en in deze naam zitten dezelfde letters als in de Godsnaam: jod/waf/he, waarmee de nauwe relatie tussen God de Vader en Jehoshua de Zoon wordt weergegeven.
En Hij vat de woorden van JHWH in de Tenach samen in de geweldige zinsnede:
“”Gij zult JHWH liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk (!), is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Aan deze 2 geboden hangt de hele Tora en de profeten””. (Mathheus 22:37-40)
De meest geliefde discipel van Yehsua ha Mashiach (Jezus Christus), schrijft in een van zijn brieven, in de eerste brief van Johannes, hfdst. 4 vers 16:””God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in Hem””.
De Bijbel is geschreven in een periode van ca. 1400 jaar (1300 voor Christus tot 100 jaar na Hem) door 40 verschillende Joodse mannen, die elkaar grotendeels niet kenden, als  1e en 2e verbond, in 39 + 27 = 66 verschillende boeken (biblia).
Deze schrijvers behoorden grotendeels tot de zeer goed opgeleide mensen binnen het Joodse volk, zo stond op 10 april 2007 in dagblad Trouw in een artikel van prof.dr. Karel van der Toorn, oud-testamenticus en deskundige in diverse oude talen.
Het is zeer bijzonder, dat de Bijbel een geheel is, zonder dat er een menselijke hoofdredacteur aanwezig was en kan derhalve als een zeer bijzonder boek worden beschouwd, meer dan dat, een regelrecht wonder door de Heilige Geest gerealiseerd;
een wonder  ook volgens de vele al uitgekomen profetieën.
Dit bijzondere boek openbaart de God van Abraham, Isaak en Jakob als de God van liefde, rechtvaardigheid en genade,
Genade, omdat Hij voorziet in de schuldvergeving van de mens, door Zelf de straf op het gepleegde onrecht op Zich te nemen in Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, (Yehsua ha Mahsiach).
Ieder mens, die dat offer aanvaardt, kan weer met deze enige ware God in het reine leven, tot in eeuwigheid.
Geen verdiende eeuwigheid zonder JHWH, maar genade dankzij JHWH in Yeshua!
Volmaakte rechtspraak (ieder mens is onvolmaakt, mist daarmee eeuwig Gods nabijheid) en toch ook volmaakte genade voor ieder mens beschikbaar!
God is eenheid (echad) met de Zoon en de Heilige Geest en mag dus nooit als 3 goden worden gezien, zoals moslims wel eenss ten onrechte beweren met de koran in de hand.
God openbaart Zich als een Eenheid, waarin Vader,Zoon en Geest ieder een eigen, unieke Persoon zijn en een eigen plaats hebben en wij aanvaarden deze geweldige God, zoals Hij Zich doet kennen in de Bijbel.

En wie is dan allah ?

We lezen over hem in de koran, een boek, gebaseerd op een mystieke openbaring aan  slechts 1 man, een analfabeet, Mohammed in een tijdvak rond 625 na Christus. De Bijbel bestond al als tekst 500 jaar, maar Mohammed liet optekenen als geopenbaarde waarheid van allah, dat Joden en christenen leugenaars en verdraaiers van de waarheid waren; apen en varkens bovendien.De laatst geopenbaarde waarheid, de koran, zette alles weer recht en uitsluitend de koran moest worden gezien als ultieme waarheid. Daar, waar Tora, Psalmen en Evangelie aan de orde waren, was dat in zoverre bruikbaar, als het in de koran was weer gegeven. NB: deze arrogante uitspraken zijn nergens onderbouwd en derhalve een zeer kwalijke leugen; waar haalt iemand als eenling en analfabeet het “”lev”” vandaan!
Omdat Mohammed het monotheïstisch geloof van Joden en christenen wel kende, wilde hij de islam ook als zodanig presenteren en schoof geleidelijk aan de 360 afgoden van de Kaaba te Mekka terzijde en maakte allah de enige god. Ook waren er nog 3 dochters van allah, die op enig moment zijn afgevoerd en waarvoor Salmon Rushdie met zijn “”duivelsverzen”” nog lang heeft moeten boeten.(soera 53)
The triple goddess
Pre-islamic worship of the goddess seems to be primarily associated with Al’Lat, which simply means ‘goddess’. She is a triple goddess, similar to the Greek lunar deity Kore/Demeter/Hecate. Each aspect of this trinity corresponds to a phase of the moon. In the same way Al’Lat has three names known to the initiate: Q’re, the crescent moon or the maiden; Al’Uzza, literally ‘the strong one’ who is the full moon and the mother aspect; then Al’Menat, the waning but wise goddess of fate, prophecy and divination. Islamic tradition continue to recognise these three but labels them ‘daughters of Allah’.
De geloofsbelijdenis is: “”er is geen illah dan allah””, m.a.w.: “”er is geen god dan allah””. Je kunt er over van mening verschillen, of allah hier dus een eigennaam is, omdat illah voor god staat en derhalve allah een eigennaam moet zijn.
Want een uitleg is ook, dat allah staat voor “”de god””, dus dan belijdt men: er is geen god dan De god; deze god kwam echter wel uit de stam van Mohammed, de Koeraisj, waar men als belangrijkste god de maangod en god van de jihad vereerde, als  allah; ook al-rahman en hubal (hoofdgod van de Kaaba te Mekka) komt voor.
allah verwacht, dat moslims aan vele eisen voldoen, neergelegd in koran/sjaria/hadith en soenna; na de dood worden goede en slechte daden afgewogen en eindigen verreweg de meeste moslims in de hel, waar je gemarteld wordt, tot je er uit mag. Uiteraard komen niet-moslims nooit meer uit de hel. Maar martelaren, die in de strijd voor allah om de wereld te onderwerpen (islam=onderwerping) zijn gedood, die gaan rechtstreeks naar het paradijs. (soera 4:74 / 3:169 / e.d.)
Bijvoorbeeld, als je jezelf hebt opgeblazen met een bomgordel in een bus met Joden of aan de aanslagen in New York, Beslan, Madrid, London, Bali, Algerije etc. hebt meegedaan, dan is het paradijs gegarandeerd. Blijkbaar zijn er nog al wat moslims, die deze teksten letterlijk uitvoeren en ondersteunen.
allah heeft 99 namen, maar de benaming“”liefde”” of “”vader”” is daar NIET bij!, hij is de afstandelijke, met wie je geen vader-kind relatie kunt hebben, je blijft moslim: onderworpene.
In eigen kracht moet de moslim presteren: punten scoren plus gemarteld worden in de hel. Er is geen wetboek van strafrecht; naar Allah’s oordeel kom je op enig moment uit die hel, als je al bij de uitverkorenen hoort.
Het is godslasterlijk in de islam, om maar te denken, dat allah een zoon heeft, die dan ook nog in de plaats van de berouwvolle mens voor hem/haar zou sterven. Geen genade, straf volgens de wil van allah en al helemaal geen bewogenheid met niet-moslims. allah is de god op grote afstand, je bent moslim (= onderworpene) en je hebt niets te vertellen bij allah, hij beschikt over vreugde en leed en je uiteindelijke lot.
Op elke moskee en vele islamvlaggen en logo’s zie je de maan; verwijst naar de oorsprong van de islam als maangodsdienst, zie www. yoel.info en de boeken van Yoel Natan met als titel “”moon-o-theism””. Hij laat scherp zien, hoe ten tijde van Abraham in Ur der Chaldeeën en Haran de maan volop werd vereerd als god. Abraham liet de afgoderij achter zich en verstond de roepstem van de enige, ware God.
De islam ontstond pas rond 600 na Christus in de lijn van de heidense volkeren uit zoon Ismael  (uit Abraham en slavin Hagar) en ook kleinzoon Ezau, volkeren, die afgoden dienden van uit de maangodsdienst en andere afgoden. In de Bijbel, Psalm 83, zie je dat het nageslacht van Ismael en Ezau de uitroeiing zoekt van het hele Joodse volk, wat uit Abraham/Sarai via Isaak en Jakob is voortgekomen.
De enige zoon van Abraham en Sarai was Isaak en via die lijn werd de enige God, JHWH gediend; via Jakob en diens 12 zonen tot aan Maria (Mirjam!) werd tenslotte Yeshua ha Mashiach als Gods Zoon werd geboren ), zie geslachtsregisters in Mattheus 1 en Lucas 3.
 
Conclusie:
JHWH,de enige ware God, de God van Abraham, Isaak en Jakob, die Zich heeft geopenbaard in Zijn eniggeboren Zoon Yeshua ha Mashiach en in de Bijbel, door de Heilige Geest,
is totaal uniek en onvergelijkbaar met welke “”god”” ook, dus ook niet met allah, die sowieso geen zoon heeft en derhalve alleen daarom al een ander moet zijn.
Er is maar 1 God en dus zijn alle andere “”goden”  afgoden; aan ieder mens persoonlijk de opdracht, om door eerlijk nadenken, onderzoek en gebed tot erkenning van de enige ware God te komen.
Nog veel meer info (Engels) The Black Stone at Mecca

Zijn we gek aan het worden of worden we gek gemaakt?

BELFORT – GROUP

Zijn we gek aan het worden ?

12 april 2012

In de kranten werd recentelijk duidelijk gemaakt dat we ons moeten voorbereiden op een enorme toename van dementiegevallen, vooral bij jonge mensen en ook kinderen. Medicamenten kunnen het niet genezen, soms de verergering wat vertragen. Men zoekt koortsachtig naar vaccins.

De laatste jaren wordt het lijstje van neurologische aandoeningen dat ofwel spectaculair toeneemt of nieuw opduikt voortdurend uitgebreid :

Parkinson

Alzheimer

Dementie

Fibromyalgie

Chronisch Vermoeidheidssyndroom

Autisme

Multiple sclerose

Epilepsie

Gedrag- en leerstoornissen bij jongeren

Neurodegeneratieve kinderziekten : 6 nieuwe per jaar !
(bv. Vanishing White Matter)

Depressiviteit

Zelfmoordneigingen

Men doet van alles : gespecialiseerde klinieken, zelfhulpgroepen, meer begeleiding, meer geld …

Prima maar deze vraag wordt niet of nauwelijks gesteld :

Wat is er gaande ?

Wat is de oorzaak ?

Waarom zijn we nu ook mentaal zo snel zo ziek geworden ?

Het kan niet langer enkel op rekening van de veroudering zelf geschoven worden want het treft meer en meer de jongere leeftijdscategorieën. Men zoekt de verklaring in de genen of nu in de obesitas, maar wat men bij ons weten voorlopig nog niet ernstig neemt hoewel het de grote boosdoener zou kunnen zijn  is

ALUMINIUM

Deze stof is de laatste jaren almaar meer in ons milieu terechtgekomen :

het wordt in onze lucht gesproeid ( chemtrails )

het wordt in onze lichamen gespoten ( vaccinaties )

het zit in onze voeding- en verzorgingsproducten ( ook de verpakking)

Dat aluminium een negatieve impact heeft op heel ons neurologisch systeem staat op zich wel vast en toch wordt het verband nog zo weinig gelegd ….

Onze oproep is dan ook de ogen te openen en aandacht te geven aan wat zo overduidelijk zichtbaar is  ( we worden structureel vergiftigd ! ) en dan het probleem aan de wortel aanpakken .

Hoogachtend,

Peter Vereecke

Hooiwege 20
9940 Evergem


Prikbord nr.290 van Columnist Leo J.J.Dorrestijn

Prikbord nr 290 (leo j.j. dorrestijn)

Belastingparadijs

Indien er nog meer belastingmedewerkers worden wegbezuinigd, wordt Nederland een belastingparadijs. Met name voor sommige figuren binnen de elites, die door de wijze waarop ze hun geld ‘verdienen’ al tonen over een dubieuze moraal te beschikken. Bestuurders, bankiers, verzekeraars, medici, tandartsen, apothekers, advocaten, accountants, EU-politici, subsidiefraudeurs etc. Het lijstje is zo lang, dat de vraag rijst: wie hebben geadviseerd om op ambtenaren te bezuinigen, die hun eigen salaris terugverdienen, en zelfs méér dan dat? Wie hebben ervoor gezorgd dat bij de politierecherche de financiële kennis volstrekt ontoereikend is voor alle dossiers? En wie beweerde dat de Grieken iets van ons konden leren?

 

Binnenlandse aangelegenheden

Landen als Turkije en Marokko zouden keihard protesteren, indien wij ons zouden bemoeien met hun wetgeving die de nationaliteit van ‘hun’ buitenlanders met Turkse of Marokkaanse ouders regelt.

Waarom staan we dan wel toe dat een Turkse politicus ons de les leest over onze wetgeving inzake dubbele paspoorten?

 

Blunder-1

De vorige regering heeft een paar miljard teveel betaald voor een bank. Zonder voorbehoud, zonder goede adviezen, zonder inzicht in de boeken en zonder excuses. In tegendeel, de belangrijkste ‘daders’ zijn inmiddels beloond en ijlings vertrokken. Het neerbuigende stemmetje van Nout Wellink (de DNB-president die zijn eigen pensioen wenste te bepalen), zal voorlopig geen ‘les’ meer geven. En Wouter Bos kan de geschiedenis ingaan als de ‘man van 5 miljard’ die zich door een paar slimme Belgen liet inpakken. Blijven over de directies van Fortis en ABN-Amro; misschien een strafrechtelijk onderzoek, of hebben we ook daar onvoldoende kennis voor in huis?

 

Enorme blunder

Ook Duitsland heeft een enorme blunder begaan door immigranten een paspoort toe te kennen vóórdat hun identiteit vaststaat. Daardoor beschikt de Duitse politie over duizenden weggegooide buitenlandse paspoorten en de meest criminele Koerdenfamilies uit Turkije en Libanon. Honderden bendeleden die onderling de zwijgplicht hanteren en niet kunnen worden uitgezet. De simpele oplossing: het Duitse paspoort afnemen – iedereen zonder paspoort is illegaal en illegale aanwezigheid leidt tot detentie – zou wel eens het laatste redmiddel kunnen zijn; ook voor de rest van de EU.

 

Lijstje

De PvdA heeft geen andere visie dan het kabinet, maar slechts een ander ‘lijstje’. Een visieloze prestatie waar zelfs Brinkman niet voor onderdoet. Opvallend is de onbewezen stelling dat Nederland zich van ‘Brussel’ niets moet aantrekken als het gaat om (niet) bezuinigen. Geldt dit ook voor de immigratiedwang, Nederlandse EU-bijdrage, ontwikkelingshulpdwang, Polen- en Roemenenmeldpunten, reddingsplannen voor Grieken en Spanjaarden, en voor de Hedwigepolder? Overigens is de bewering dat dit land straks te weinig doet voor de ontwikkelingshulpmaffia, te absurd voor woorden. Vergeten worden de miljarden die hier worden besteed aan ‘echte’ asielzoekers, humanitaire hulp, buitenlandse studenten en aan (salaris)overboekingen naar ontwikkelingslanden en Palestijnse terroristen, alsmede de honderden miljoenen aan bijdragen die via Brussel en particuliere stichtingen worden gespendeerd.