Dagelijkse archieven: 14 februari 2017


Onderstaand bericht kregen wij toegestuurd met het verzoek dit zonder de naam van de afzender te plaatsen

Normaal gesproken geven wij liever geen gehoor aan dergelijke berichten daar zij of gekleurd zijn of volledig in strijd met de waarheid. Echter gezien datgene wat ons bekend is aangaande het “Bombardement op Dresden” in de laatste dagen van de oorlog uit geenszins verdachte bronnen, geloven wij dit bericht en zijn ervan overtuigd dat dit bericht naar waarheid is geschreven en daarom plaatsen wij het ook.  Steeds meer en meer komen wij tot de conclusie dat de geschiedenis in velerlei opzichten is vervalst en stelselmatig naar behoefte van de heersende coalitie wordt aangepast.  S.V. Red. Boinnk

L.S.,

Goed om “Dresden” (overigens in de nacht van 13/14 februari en op 14 februari overdag COMPLEET afgeslacht: de eerste raid van 800 Britse Lancasters, zie aangehecht knipsel, was al een krankzinnige  *****over de gehele stad verspreide***** 8 kiloton!!!) in geheel de wereld te herdenken en niet alleen in Duitsland!

Met betrekking tot de werkelijke (zo krankzinnige dat van duivels gesproken moet worden) cijfers m.b.t. “Dresden”, heb ik dit krantenknipsel weten te achterhalen, dat kort na de gruwel, in een vlaag van (typisch criminele) borstklopperij door de Britse censuur geslopen is.

Het betreft een (voor normale krijgsmensen walgelijk) MEGA GRUWEL-bombardement, militair ondenkbaar willens en wetens  GERICHT op de meest zwakke/hulpbehoevende  burgers, zoals bejaarden, kinderen, dwangarbeiders vanuit geheel Europa en elders,  radeloze vluchtelingen voor oorlogsgeweld, Joden, immobiele oorlogsgewonden, krijgsgevangenen van diverse nationaliteiten w.o. Britse en Amerikaanse, waarvan de ouders later misselijkmakend laf en onverschillig door deze IJSKOUDE AARTSSCHURKEN is wijsgemaakt dat hun kind bij het Ardennenoffensief als soldaat gesneuveld is!!!) op een destijds al maanden door o.a. luchtverkenningen bekend overvol/afgeladen (ijskoude perrons, pleinen en parken lagen vol met stretchers met veelal zware oorlogsgewonden, alles zat bomvol) vluchtelingenkamp.

In werkelijkheid (ga maar na: ca. 10 ton per Lancaster en ca. 8,5 ton per B17 “Vliegend Fort” en lees maar op internet hoeveel van de  in het knipsel genoemde 1100) 

van de 3e raid op 14 februari 1945 Cottbus hebben gebombardeerd…….de overgrote rest is weer op Dresden afgegaan)

Dit is echt ontzettend, wat een onmensen!

Het blijkt een waarlijk onvoorstelbaar schrikbarende APOCALYPTISCHE  ca. 28 kiloton (ca. 2x Hiroshima, maar door de verspreiding van de duizenden detonatiepunten waarschijnlijk met een 2 tot 3-voudige uitwerking van de explosieve kracht. Dus: 4-6x Hiroshima) van de meest gruwelijke conventionele 1945 verbeterde enorm   -door luchtdetonatie-   verpletterende monsterbommen tot 10 ton TNT (de op de grond exploderende bommen van de in totaal 80 lichte en middelzware bommenwerpers bij Rotterdam wogen maximaal 500 pond met 1940 springkracht en werden   -na waarschuwing vooraf-   voor die tijd goed gericht afgeworpen op de toeleidende wegen naar de als leeuwen vechtende Mariniers in de STAD met zeehaven = in oorlogstijd legitiem militair doel….) , duizenden overbemeten vliegbommen (vaak tegelijkertijd overlappend detonerend), en honderdduizenden liters fosfor en (voor het eerst) napalm.

Normaliter is dit ECHT het absolute einde van “al wat leeft en adem heeft” ter plekke (waaronder ca. 1,2 miljoen mensen), een KRANKZINNIGE DAAD, een echte HOLOCAUST dus, maar bij Dresden zijn “slechts” 20.000 keurige doden gevallen bij een keurige geallieerde aanval op een kolossaal spoorwegemplacement: het gewone C.S. van Dresden (met daarvoor niet zulk geschikt bommenmateriaal: wie/welke ondeskundige malloot zet 10 tons luchtmijnen in om spoorrails te verbuigen???)……..als wij de tot op heden doorlopende (ze willen er blijvend mee wegkomen, zoals voor psychopatische moordenaars kenmerkend!!!) geallieerde ‘psy-op’ (in 1945 geïnstigeerd door o.a. de psychopaat Allen Dulles) mogen geloven.

Nee toen luchtmaarschalk Goering sprak over 600.000 doden bij Dresden, toen overdreef hij niet om zijn eigen bevolking de doodsschrik aan te jagen, toen rapporteerde hij de (voorzichtige/verwarde) inschatting van de autoriteiten te plaatse. Dat kan niet anders gezien deze cijfers.

Het is de grootste gruwel (geen oorlogshandeling tussen erkende staten) die ooit de mensheid (!) is aangedaan……en dat moet natuurlijk   -voor zover mogelijk en vooral om TERECHT verontwaardigde protesten te vermijden-    ONDER DE PET blijven, voor wat de fouteriken betreft.

CVD


Grosso Modo mogen we stellen dat Nederland NIET-RACISTISCH is. Maar er dreigt wel degelijk een groot gevaar.

Terugkijkend naar de jaren na de 2de wereldoorlog en het daarop volgend debacle met de toen net onafhankelijke republiek Indonesië, kreeg ons land te maken met een grote instroom van zogezegd “Indische Nederlanders”. Vaak mensen met een hele andere achtergrond en cultuur dan de spruitjes en snijbonen die Nederland destijds nog typeerden. Het resultaat was: Een goede integratie en e.e.a. is geschiedt zonder noemenswaardige rellen of narigheden. 

Enkele jaren later werden wij geconfronteerd met een fenomeen wat we de Hongaarse Opstand zijn gaan noemen. Duizenden, nee tienduizenden Hongaren zijn in 1956 hun huis en haard ontvlucht en zijn mede in Nederland terecht gekomen. Ondanks hun totaal afwijkende taal welke geen enkele aansluiting had en heeft bij de ons bekende ‘moderne talen’ zijn zij, die Hongaren, perfect geïntegreert.

Korte tijd later volgde de eerste stroom, die we gastarbeiders zijn gaan noemen, Italië en met name Zuid Italië was dé leverancier van de vele 1000-den inmiddels volledig geaccepteerde en geïntegreerde Italianen.  En heus geloof me dat zij het moeilijk hadden in het toen nog hele provinciaalse, koude en bekrompen Nederland. Niet lang daarna kwamen de Spanjaarden, gevolgd door de toenmalige Joego-Slaven, velen van deze mensen zijn na enkele jaren weer teruggekeerd naar hun ‘thuisland’. Maar echte problemen? Nee, dat hebben noch de ene groep noch de andere groep ons gegeven. 

Intussen schreed de tijd voort en Amerika beleefde zijn afgang in Vietnam en wederom ontvluchtten vele Vietnamezen hun land op schamele bootjes en vele ervan zijn ook in Nederland terecht gekomen.

Hebben wij hinder van deze mensen ondervonden? Hebben wij last van deze mensen ondervonden? Nee dus. Inmiddels druppelden er ook al jaarlijks grote aantallen Chinezen binnen al dan niet vluchtend voor het onmenselijke regime van Mao Tse Tung. Hebben wij als Nederlanders last gehad van de Chinezen? Ik dacht het niet. Samen met de Vietnamezen zijn zij ons nimmer tot last geweest en zij hebben hun zaakjes inmiddels meer dan goed voor elkaar.

Toch zijn het mensen met een totaal andere uitstraling, kleur, ras, achtergrond en met een cultuur die verre, als die van ons, Nederlandse kaaskoppen, staat. Helaas sinds de laatste decennia zijn wij als Nederlanders ook geconfronteerd geraakt met aanvankelijk nog ‘tijdelijke’ gastarbeiders uit Marokko en Turkije. Let wel; vele van deze mensen, met name zij die níet hun oorspronkelijke religie aanhangen, die hebben zich wel degelijk aangepast.

Maar zij die hun religie en hun cultuur, de islam hebben willen vasthouden, zij zijn de eersten geweest die wrijving en wrevel hebben opgewekt bij, aanvankelijk nog weinig, maar naarmate de tijd vorderde, bij een steeds groter wordende groepen Nederlanders. Voeg daarbij de vele vaak ongeletterde gelukszoekers en/of vluchtelingen uit andere islamische landen, zoals Somalië, Afghanisten, Eritrea, Irak en Syrië en weer zeg ik duidelijk:

We mogen ze niet allemaal over één kam scheren. Maar grotendeels kan men wel stellen dat zij die zijn blijven haken aan hun cultuur en religie, de islam, dat zij het zijn die voor de situatie hebben gezorgd die we nu hebben. Een volk wat tot op het bot is verdeeld. Met als komend gevolg dat we straks een land hebben gecreëerd wat naar de mens gesproken schier onregeerbaar is geworden. Hoeveel we ook praten over integratie en of aanpassen.

We moeten onder ogen zien dat zodra een aanzienlijk percentage van de bevolking de islam gaat aanhangen of dat een bevolking, zijhet door geboorte-aanwas, zij het anderszins, steeds meer islamieten onder haar bevolking telt, dat we dan te leer moeten gaan in de geschiedenis en kennis moeten vergaren van de ideologie van die islam. Kort en krachtig durf ik te stellen dat de islam maar één doel kent:

En dat is dat de hele mensheid zich zal moeten buigen voor hun god: Allah de z.g. Dar al Islam.  De vrede van de islam zal moeten heersen over de hele aarde. Compromissen kennen zij niet, zij het voor een bepaalde tijd. Maar hun doel is en blijft onverwrikbaar en dat kan nooit samengaan met datgene wat wij kennen, geloven en belijden en hebben mogen ervaren.

En nee, ondergetekende acht zich zeker niet racistisch. Ongeacht welke kleur, ras, identiteit, cultuur iemand met zich meedraagt; het zijn m.i. allemaal, ja allemaal, schepselen van één Heer en God. Het zijn mensen, óók zij die de islam aanhangen, maar dan hebben we wel te maken met mensen die hun religie koste wat het kost en die haaks staat op wat wij geloven en belijden, ons willen en zullen opdringen. Zodat het zeker niet denkbeeldig is, dat hier in het ondermaanse, deze mensen kunnen worden tot onze vijanden, met alle kwalijke gevolgen van dien. En deze bedreiging, wel die hangt ons nu, als nooit tevoren boven het hoofd. 

Silvia Videler


The Revelation sign of Planet X in 2017

Bron: Planet X News. Aangeleverd door: Cor van Ruitenbeek

The Revelation sign of Planet X in 2017

David Meade - Guest Writer for PlanetXnews.com

By Guest Writer David Meade
(bio and articles / forum)

Insider reports dating back to the 1980s indicate that the Planet X system will dramatically impact the earth with meteor showers, seismic activity and a pole shift. Insiders have stated since this time that the arrival of Planet X would be in the second half of the second decade of the 21st century – 2016 to 2020.

The primary reason we have not been able to discern the very time of its arrival is that we have separated science and the Bible. The two actually mesh perfectly.

Here is a critical piece of information on its timing:

“A great sign appeared in heaven: a woman clothed with the sun, with the moon under her feet and a crown of twelve stars on her head. She was pregnant and cried out in pain as she was about to give birth.” Rev.12:1-2.

The great sign of The Woman as described in Revelation 12:1-2 forms and lasts for only a few hours. According to computer generated astronomical models, this sign has never before occurred in human history. It will occur once on September 23, 2017. It will never occur again. When it occurs, it places the Earth immediately before the time of the Sixth Seal of Revelation.

During this time frame on September 23, 2017, the moon appears under the feet of the Constellation Virgo. The Sun appears to precisely clothe Virgo. Only the one that occurs in 2017 constitutes a ‘birthing.’ This is when planets traverse within the legs of Virgo. Jupiter is birthed on 9-9-17. The 12 stars at that date include the 9 stars of Leo, and the 3 planetary alignments of Mercury, Venus and Mars which combine to make a count of 12 stars on the head of Virgo. Thus the constellations Virgo, Leo and Serpens-Ophiuchus represent a unique once-in-a-century sign exactly as depicted in the 12th chapter of Revelation. This is our time marker.

The next event that follows is that Planet X will fully eclipse the Sun and cover the whole earth and full moon in shadow on the next full moon date. This is Thursday, October 5, 2017 (the following full moon date). Our clue that this is the date is from Revelation, Chapter 6, verse 12:

I watched as he opened the sixth seal. There was a great earthquake. The sun turned black like sackcloth made of goat hair, the whole moon turned blood red… Rev. 6:12.

The sign of the Red Dragon (Planet X) appears in heaven immediately after the sign of “the woman.” Planet X is visible during this total solar eclipse, as the following verse indicates:

Then another sign appeared in heaven: an enormous red dragon with seven heads and ten horns and seven crowns on its heads. Rev. 12:3.

The Book of Revelation is a cryptogram set by the Almighty, and it is solvable, according to the Book of Daniel at the very end of time. The mystery of the timing of the arrival of Planet X is “hidden in plain sight” and right before us.


The views expressed in this article are the writer’s own and do not necessarily represent those of PlanetXnews.com nor its parent company, XmediaX. If you are interested in writing one or more guest articles for PlanetXnews.com, please email write@planetxnews.com.