Dagelijkse archieven: 13 augustus 2017


De wegrukking van de gemeente van Christus

Opname wanneer

Uitleg over het woord Apostasia
Door Scott Clark – 30 januari 2017

“En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.” 2 Thessalonicenzen 2:1-4

()
Het kader van het hoofdstuk is de Opname: “En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem,” – en het tijdstip van de verdrukking, “alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn.”

De dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende (Joel 2:31), een dag van verbolgenheid is die dag (Sefanja 1:15). Dit zijn termen voor de periode van de verdrukking.

Het woord dag hier is geen periode van 24 uur, zoals men zou kunnen veronderstellen. Het gebruik daarvan moet worden vergeleken als met te zeggen: “In die dag hadden we geen toegang tot gratis en informatieve websites om iets te leren over de bijbelprofetie. We moesten boeken kopen.” De Dag verwijst naar een periode. Het is hier Daniels 70e Jaarweek – de periode van verdrukking.

Paulus had een eerdere brief geschreven aan de kerk van Thessalonica, voorafgaand aan deze tweede brief, en had de Opname van hen onthuld in 1 Thessalonicenzen 4. Het lijkt erop dat er een tweede brief nodig was om verwarring op te helderen, omdat iemand een brief had gezonden in de naam van Paulus om hen te vertellen dat zij de opname hadden gemist en dat de Dag des Heren reeds was begonnen. Paulus merkt daarbij op dat ze hierdoor verontrust waren – zoals zij had moeten zijn in het geval dat het waar zou zijn geweest.

Dit zegt ons dat de vroege kerk werd onderwezen dat zij niet door de “Dag des Heren” zouden gaan – de verdrukking. Dit alleen moet al genoeg zijn om ieder weldenkend mens te overtuigen van deze zeer vroege en ware leer van de opname vóór de verdrukking, maar we kunnen nog veel meer bewijs uitpakken.

Een afval of een vertrek?

Laten we krijgen dit eerste punt helder maken. Het Woord werd NIET oorspronkelijk geschreven in onze taal. Het Woord is oorspronkelijk geschreven in het Aramees/Hebreeuws en het Grieks, en werd meer dan duizend jaar later vertaald. Latijn is nog weer voorafgegaan aan die vertalingen.

Lees dit zorgvuldig door: Alle Bijbels zijn slechte vertalingen van Vaders beoogde boodschap en dat wordt nog verergerd door het feit dat zij veel fouten bevatten. Een ware geleerde moet kijken naar de oorspronkelijke talen voor de waarheid. De term “afval” in de Bijbelvertaling hierboven is onjuist en afgeleid van het Griekse zelfstandig naamwoord apostasia.

De eerste zeven vertalingen van de Engelse Bijbel van apostasia hebben het zelfstandig naamwoord gewoonlijk weergegeven als “vertrek” of “vertrekkende”

Wycliffe Bijbel (1384)
Tyndale Bijbel (1526)
Coverdale Bijbel (1539)
Cranmore Plaza Glasgow Bijbel (1539)
Breeches Bijbel (1576)
Beza Bijbel (1583)
Geneva Bijbel (1608)

Helaas, aangezien de tijd voorbijgaat, zien we in de vertalingen een geleidelijk verandering op een steeds grotere manieren.

Met de intrede na deze vroege Bijbels kwam de King James Bible van 1611 met de eerste verandering van de bovenstaande correcte vertalingen van “vertrek” naar “afval”. Tot op heden zijn er geen goede redenen voor gegeven (ook de Statenvertaling bevat deze term).

Het is vreselijk jammer dat de meeste vertalers die vanaf hier het vertalen van apostasia, wat is “vertrekken”, als “afval” hebben gevolgd. Dit heeft geleid tot veel verwarring over het tijdstip van de komst van onze Messias en onze bijeenverzameling met Hem. Het heeft ook voor velen het verstaan verduisterd om het Woord recht te verstaan.

Je zult misschien gemerkt hebben dat veel strijders voor de feitelijke pre-verdrukking-opname hun tent in het kamp hebben geplaatst van ‘alleen de KJV/Statenvertaling’. Deze sekte (zoals velen het hebben genoemd) eerbiedigen per ongeluk een vertaling die hen heeft misleid om te geloven dat die op de een of andere manier perfect is. Ik kan u verzekeren dat er geen vertaling van de Heilige Schrift is die geen fouten zou bevatten. Men kan het niet verhelpen, maar we moeten het ermee doen. Alleen de originele boeken en brieven geschreven door de oorspronkelijke auteurs zijn perfect.

Veel van de latere vertalingen blijven verwarring geven. Wij vinden dat vertalers de woorden “afval”, “opstand” en “rebellie” hebben gebruikt en daarmee de opvatting hebben uitgedrukt dat er een “afvalligheid van het geloof” is in de laatste dagen. Echter uitgebreide studies in de geschriften bevestigen dat dit woord in bijna alle gevallen een “vertrek” betekent – een fysiek weggaan. Het kan geen abstract vertrek van geloof zijn in deze context. De feiten geven er een onthutsende hoeveelheid gewicht aan dat dit “vertrek” de fysieke opname zelf is – de verandering van de lichamen van verderfelijk naar onvergankelijk (1 Korintiërs 15:51-53), voordat de Mens der zonde zich zal openbaren.

De Latijnse Vulgaat – Hiëronymus’ Latijnse Bijbel vertaling in de late vierde eeuw (vóór alle Engelse vertalingen hierboven) gebruikt discessio wat zich als “vertrek” vertaalt.

Voor E. Schuyler Engels, een van onze scherpste Grieks geleerden betekent dit woord in 2 Thessalonicenzen 2:3 “het vertrek”.

De onthulling van de Mens der zonde

Laat me duidelijk zijn. De Mens der zonde – de wetteloze – de Antichrist zal worden geopenbaard aan de wereld aan het begin van de periode van 7 jaar van verdrukking, hoewel de achtergeblevenen niet weten wie hij is. De meeste mensen zullen niet begrijpen wie hij werkelijk is, zelfs wanneer hij in de nieuw gegenereerde tempel in Jeruzalem gaat zitten en zichzelf tot god verklaart (2 Thes. 2:4).

Deze ongelukkige zielen hebben waarschijnlijk niet hun Bijbels gelezen – en wel bespot degenen die dat wel deden. Als ze zouden beginnen te begrijpen wie hij is, en als ze ereen recht zicht op hadden, zouden ze hem nooit volgen, en zijn teken aannemen, of zijn beeld te aanbidden (een gruwel/gesneden beeld/een afgod). De Schrift stelt echter duidelijk dat velen van hen die het wel doen (Openbaring 13:16, 14:9-11, 16:2, 19:20) voor eeuwig in de poel van vuur zullen worden geworpen. Vergeet niet dat hij het beest is en een bedrieger.

Wanneer het eerste zegel in Openbaring 6 is verbroken en een ruiter (de Mens der zonde) op een wit paard op het wereldtoneel komt, begint de verdrukkingsperiode en de Mens der zonde wordt onthuld.

In het boek Openbaring wordt het plaatje van de opname aan ons getoond in hoofdstuk 4 waar een stem als een trompet Johannes naar de hemel roept en dit onmiddellijk komt na de kerkperiode van de hoofdstukken 2 en 3. De verdrukking begint dan in hoofdstuk 6. De beschrijving in de hoofdstukken twee, drie, vier en vijf gaan chronologisch vooraf aan zes.

Vergeet niet wat Paulus hen schrijft in zijn eerste brief aan Thessalonika, waar hij de Opname onthult in 1 Thessalonicenzen 4:16-18: “Troost elkaar met deze woorden.” Paulus’ bedoeling was om hen en ons duidelijk te maken dat de gemeente (het Lichaam) niet bestemd is om de toorn van de verdrukkingsperiode te ondergaan. Hij verklaarde dit al eerder in 1 Thessalonicenzen 1:10 en opnieuw in 1 Thessalonicenzen 5:9. Paulus heeft kennelijk de bedoeling dat we worden getroost door dit feit. Je ziet dat 1 Thessalonicenzen 4 de Opname behandelt en vervolgens komt in hoofdstuk 5 dat wat betrekking heeft op de verdrukking. Chronologisch.

De chronologie van de gebeurtenissen wordt vervolgens door Paulus herhaald ten behoeve van nog meer verduidelijking en troost voor de gemeente in 2 Thessalonicenzen 2:7-8, waar hij zegt dat degene die het weerhoudt, de Ruach ha Kodesh (Heilige Geest), zal worden verwijderd (hetzelfde woord als het vertrek) en vervolgens de Wetteloze zal worden onthuld – De Opname eerst en vervolgens de verdrukkingsperiode.

Verkeerde vertaling verduidelijkt

Met het begrijpen van de precieze betekenis van het Griekse woord apostasia eindigt het debat. Als er geen onverantwoorde vertaling van de KJV 1611 zou zijn geweest, zou er nauwelijks enige verwarring ontstaan zijn over het tijdstip van een pre-verdrukking-opname van de gemeente. Gewoon het basiswoord, de wortel, alleen al, “apo”, duidt het weggaan aan vanuit de buurt van een object.

Tot slot, als uw Bijbel een van de bovenstaande verkeerde vertalingen heeft, “afval”, “opstand” of “rebellie” kun je met vertrouwen de juiste correctie aanbrengen en gewoon schrijven “vertrek/opname” in de marge van de 2 Thessalonicenzen 2:3. Het vertrek/opname komt eerst en vervolgens wordt de Mens der zonde geopenbaard.

Naar mijn mening – en in jouwe ook hopelijk – kan het echt niet veel duidelijker zijn. Wij zijn in het beste eschatologische gezelschap, omdat we in het verband het feitelijke Woord bestuderen. HalleluYah!

Thomas D. Ice The Rapture in 2 Thessalonians 2:3
Patrick Heron The Antichrist & the Falling Away
The Seven Years of YHWH’s Wrath
More: About the Tribulation
More: About the Rapture
Scott’s Graphic Artwork

Bron: Bible Prophecy Q&A | A Falling Away or The Departure?


In het land van de onbegrensde mogelijkheden is ook daadwerkelijk alles mogelijk: Een Cannabis kerk b.v.!

Aangeleverd door: It’s Me

New post on Now The End Begins

 

Klik:>The International Church of Cannabis In Denver Colorado Where Pot Smoking Congregants Are ‘Elevationists’

by Geoffrey Grider

As congregations dwindle, a new religion is lighting up Denver, Colorado. Aaron Millar joins the ‘elevationists’ of the International Church of Cannabis who worship the weed

“Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour: Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world.” 1 Peter 5:8,9 (KJV)

EDITOR’S NOTE: As the present spiritual darkness intensifies over not just America but the world as a whole, we are seeing stranger and stranger phenomena. The Bible tells us that in the time of Jacob’s trouble, the One World Religion will include all manner of deviant behaviour in their “worship” services. Not only will there be drug and alcohol use, but open prostitution and cannibalism as well. Being a pothead has become big business in 2017, and it is also being a religion. They don’t call it pot smoking, they are partaking in the “holy sacrament of cannabis”. A partnership will Hillsong can’t be too far away. And painting their “sanctuary” in bright, rainbow colors didn’t happen by accident.

It started, naturally, with a group of friends smoking a joint. Steve Berke, a graduate of Yale University, was temporarily living in an old church in Denver, Colorado. His estate agent parents had bought the 113-year-old building with the plan to turn it into flats. He and Lee Molloy, as well as a few friends, had just moved from Miami to capitalise on Colorado’s lucrative marijuana market. But then, in the words of Lee: “We started having these stupid, fantastical conversations. What if we kept it as a church?” So Steve convinced his parents to give him the building and, nine months later, on 20 April 2016 – 4/20, as it’s known in the United States, the unofficial pothead’s holiday (because it’s 4.20pm somewhere, right?) – the International Church of Cannabis opened its doors with its own chapel, theology and video game arcade.

The International Church of Cannabis in Denver:

From the outside all appears normal: red-brick towers, blocky turrets, a classic city church in an otherwise leafy suburb of Denver. But there are giveaways. The three front doors and arched window facade have been spray-painted with silver galaxies and bright, happy-face planets. The work of legendary painter and graphic artist Kenny Scharf, who has exhibited in the Whitney and New York’s Museum of Modern Art, it looks more like the backdrop for an illegal 90s rave than your typical parish church. But it’s indicative of the coup that Elevation Ministries, the non-profit company that Steve and Lee co-founded to set up the Church of Cannabis, has managed to pull off.

“That mural would probably buy you next door’s house,” Lee says, letting me in. But they got it for the price of an air ticket for Scharf, a few days’ skiing and the loan of a jacket. People love fantastical ideas.

The original plan was to open it to the general public, but because Colorado’s current pot law only allows smoking in private clubs, it is, for now at least, a members-only affair. To date they have more than 1,400 on their list. They open the doors from Thursday to Sunday for smoke-free public viewing, with private cannabis services held on Friday nights. It seems to be growing.

Every single surface has been painted in vibrant patterns of red, blue and green, geometric prisms with mythological creatures, stars and eyes hidden within. At the back wall, two dream-like Dali-esque giants sit cross-legged as if lost in meditation. “It feels like a hallucination,” someone says beside me, eyes careening upwards. It’s like being swallowed by a Pink Floyd album cover. Perhaps most impressive of all is that it was created spontaneously without a sketch or a plan. This was another freebie: they flew Spanish artist Okuda San Miguel over and bought him a bunch of paints, then he started work in one corner and painted whatever he dreamed up until he finished. It took him just six days – he rested on the seventh.

HELP US REACH OUR GOAL OF BUILDING A BIBLE TEACHING RECORDING STUDIO!

As the service begins we are encouraged to get to know each other: people spark up joints and pass them around. Long wisps of smoke float to the ceiling and cover the congregation in a flowery shroud; splutterings of coughs and giggles, the sharp intake of breath on all sides. There are about 30 of us in all, a mixed bag of misfits ranging from a self-proclaimed pothead granny, whose eyes appear to move independently of each other, to a couple of Harold & Kumar wannabes taking selfies at the altar. And then there’s Lee: a former Bible quiz champion, raised in a strict evangelical Christian home, he has the credentials of a preacher if not the look: bushy hipster beard and long messy hair, dark bags under his eyes and the whiff of old smoke on his shirt. It feels more like the start of an AA meeting than a spiritual encounter. But then he starts to speak.

Being an elevationist [the term they’ve coined for the theology of the new church] means being an explorer,” Lee begins. “Our spiritual journey is one of self-discovery, not one of dogma. We believe there is no one-path solution to life’s big questions. This is simply a supportive place for each one of us to find a pathway to our own spirituality, whatever that may be.” Think of it like the pick ’n’ mix of belief. There is no doctrine, no creed, no scripture or book. Simply choose bits of whatever world religions work for you, or make something up yourself, mix it all together, and see if it tastes good. “There are as many pathways to being an elevationist as there are elevationists,” Lee says. Spirituality shouldn’t be a prescription; it should be an adventure. It’s about seeking, not being told what to find.

It’s an idea that will strike a chord with many people. Church attendance in the UK is on the decline. Last year only 1.4% of the population attended Sunday Anglican services – the lowest level ever recorded. There is a significant demographic of people who simply can’t relate to organised religion or outright oppose it on principle. Being able to explore your own path, within a supportive space, could help fill that widening spiritual deficit.

But here’s where they may lose you. That journey of self-discovery, says Lee, is enhanced by ritual cannabis use. “We have been programmed to behave and think in certain ways,” he says. “Cannabis helps elevationists tear down those false realities.” source

 

 

Geoffrey Grider | August 13, 2017 at 2:09 pm | Tags: International Church of Cannabis | Categories: The Big Story | URL: http://wp.me/p1kFP6-deR

Comment    See all comments