Dagelijkse archieven: 6 oktober 2017


In de Japanse provincie Fukushima is het weer niet pluis m.b.t. tot aardbevingen.

Op het vaste land van Japan in de provincie Fukushima is vandaag een aardbeving genoteerd van 6 op de schaal van Richter en buiten de kust op de hoogte van de provincie Fukushima zijn een viertal bevingen waargenomen waarvan 2 bevingen van 6 en 2 bevingen van 6.2 op de Richter schaal. Wij houden de ontwikkelingen uiteraard in de gaten. Red. Boinnk


Kinderen en de Opname/Wegrukking

Aangeleverd door Sabine Vlaming

Beste Silvia,

 

De video van Stephen is Bijbels gezien niet accuraat, onvolledig en kan voor zeer veel onrust onder (groot-) ouders zorgen. De al dan niet gelovige of geestelijk voorbereide staat van ouders is niet bepalend inzake het opgenomen worden van hun kinderen.

 

Misschien is het raadzaam dit artikel van mijn blog eveneens te plaatsen opdat mensen, Bijbels beschouwd, verschillende posities kunnen wegen en hun mening vormen.

Met genoegen geven wij aan dit verzoek toe!

Klik:>https://nadeopname.wordpress.com/2017/03/04/waar-zijn-de-verdwenen-kinderen-zwakzinnigen-en-anderen-gebleven/

 

Hartelijk,

Sabine Vlaming


De laatste dag, de laatste bazuin

Aangeleverd door: It’s Me

De laatste dag, de laatste bazuin

2 oktober 2017 – door Daniel Matson

( )

Allereerst wil ik mijn excuses aanbieden voor de wilde rit die zich heeft voorgedaan. Dit is nooit mijn bedoeling geweest en het is een harde lering geweest. Maar het lijkt wel bijna of het een schiftingsproces is om te zien wie erin zou meegaan voor de lange termijn, en wie zou gaan spotten en wie gewoon alles laat vallen. Wij kijken allemaal via een troebele lens, maar wat ons echt bezig houdt, is te weten wat er heeft plaatsgevonden in het echt, en dat kan niet worden herhaald. We staan nu aan een vooravond. En de bloedmanen, de conjuncties van het Openbaring 12 teken waren echt.

De eerste conclusie was dat de Opname zou optreden bij de laatste bazuin, zoals Paulus die in 1 Korintiërs 15:52 vermeld heeft. Lang is er geleerd dat dit de laatste trompet van het Bazuinenfeest zou zijn. Met de thema’s van de opstanding en een roepen, leek dit de juiste pasvorm te zijn voor de Opname-dag, maar dat is niet gebeurd. Zelfs was het met meerdere tijdlijnen tot op die dag niet genoeg om dit de dag van de opname te maken. In plaats daarvan is het op een lijn stellen en het aftellen naar dit Bazuinenfeest nog steeds van belang in deze periode.

Ook het teken van de vrouw in Openbaring 12 heeft zich tot op de exacte dag afgeteld. Het was een legitiem teken dat niet zal worden herhaald. We kunnen dat toch niet negeren?

Toen kwam het idee van de observering van Jubeljaar als het 50e jaar, met het blazen van de sjofar op de Grote Verzoendag. Dit gebeurde echter ook niet. Maar hier doet zich het verrassende feit voor, dat aan Daniels 7e week wel is voldaan op de juiste dag in deze tijd. Van het besluit door de JQDC om Jeruzalem op te bouwen op Pascha 1969 tot aan 17 juli 2017, toen de Joden voor één dag publiekelijk konden bidden op de Tempelberg, was precies 7 x 7 x 360 dagen.

Het zijn feiten als deze waardoor we weten dat de Messias voor de deur staat. Dit is ook waarom we verder zullen gaan. Laten we niet de opdracht vergeten om ernaar uit te kijken door te blijven kijken naar wat we kunnen weten (Openbaring 3:3). De 40 en 400 dagen vanaf de zonsverduistering, samen tot de Grote Verzoendag wijzen nogmaals op het belang van dit herfstseizoen van Feesten.

De conclusie die hier wordt geformuleerd, is dat de zeven feesten des Heren hun vervulling hebben in de eerste en de tweede komst van de Heer. De eerste vier feesten met het Pascha, Ongezuurde broden, Eerstelingen en Pinksteren vonden plaats bij de eerste komst, en met een snelle opeenvolging. Dan treden de laatste drie feesten op met Bazuinen, Verzoening en Loofhuttenfeest bij Jezus’ tweede komst naar de aarde, ook in snelle opeenvolging. Het Feest van de Bazuinen zal de bekroning zijn en de opstandingsdag, gevolgd door de verzoening wanneer Jezus Israël redt aan het eind van de Verdrukking. Dan komt het Loofhuttenfeest wanneer Jezus aanwezig is op aarde en erover regeert.

Hoe dan ook, zoals we in Leviticus 23 lezen, zullen we een scheiding opmerken. Het Loofhuttenfeest en het leven in de hutten duurt slechts zeven dagen. Na de zeven dagen er het mysterie is toegevoegd van de achtste dag. Hier zijn geen tijdelijke verblijfplaatsen, maar gewoon een heilige samenkomst genaamd Shemini Atzeret.

“De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg: Vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen lang Loofhuttenfeest voor de HEERE. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. Zeven dagen lang moet u de HEERE vuuroffers aanbieden. Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de HEERE een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen.” – Leviticus 23:33-36‬‬‬‬‬‬‬

Volgens Numeri 10 zou in deze heilige vergadering op de achtste dag op de bazuin geblazen moeten worden:

“Bij het bijeenroepen van de gemeente moet u echter wel blazen, maar geen onderbroken klank laten horen. En de zonen van Aäron, de priesters, moeten op die trompetten blazen. Het zal voor u tot een eeuwige verordening zijn, al uw generaties door…. En op de dag van uw blijdschap, op uw feestdagen en aan het begin van uw maanden moet u ook op de trompetten blazen, bij uw brandoffers en bij uw dankoffers. Ze dienen u tot gedachtenis voor het aangezicht van uw God. Ik ben de HEERE, uw God.” – Numeri 10:7-8,10 ‭‬‬‬‬‬‬‬‬

Het feest van de achtste dag (Shemini Atzeret) is een speciale dag en in wezen een achtste dag maar onderdeel van de zevende. Met de herfstfeesten zou het de mogelijke laatste bazuin zijn. Kijk wat Jezus zegt over deze dag in Joh. 7. We weten dat het op het Loofhuttenfeest was waar hij heimelijk heenging zonder zijn discipelen om het te vieren. Op deze dag verkondigt hij het volgende:

“En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.)” – Joh. 7:37-39 ‭‬‬‬‬‬‬‬‬

Op de laatste dag van het feest, op de achtste dag, spreekt Jezus over het geven van de Heilige Geest aan de Gemeente. Waarom spreekt Jezus over de Gemeente op deze dag? De speciale dag van een heilige samenroeping? Immers, de Gemeente is de ‘ekklesia’, wat eenvoudig de uitgeroepen gemeenschap betekent. Let ook op wat er in het vorige hoofdstuk van Johannes staat wanneer over de laatste dag wordt gesproken. Is de laatste dag hier beschreven door de achtste dag, zoals in hoofdstuk 7?

“En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.”

“Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.”

“Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.” — Joh.6:39-40,44,54‬‬‬‬‬‬‬‬

Betekent de laatste bazuin op de laatste dag dan de tijd van de opstanding van die speciale gemeenschap? Het hele idee van de achtste dag is een dag van nieuwe schepping. Jezus kwam op de achtste dag (de dag na de Sabbat). Het Loofhuttenfeest is zeven dagen van tijdelijke leefplaatsen in afwachting van de achtste dag. Zoals Abraham, wonen we in tenten zolang wij wachten op de belofte van het eeuwige leven als een nieuwe schepping.

Er zijn ook andere aspecten van de achtste dag in reiniging en besnijdenis. Besnijdenis is een beeld van de verwijdering van het vlees, en dat is precies wat er gebeurt bij de opname als we transformeren in onze nieuwe onvergankelijke lichamen. We worden als een nieuwe schepping gepresenteerd voor God (zie Genesis 17:14, Leviticus 12:1-3, 14:10-23, Exodus 22:29-31, Lukas 2:21-24).

Het Loofhuttenfeest is ook een hele week, juist voor de achtste dag, op dezelfde manier als Noach werd verzegeld in de ark één week voor de zondvloed (Genesis 7).

De stukjes passen als de laatste repetitie of moedim [lijst van Joodse feesten] en dan zou inderdaad de bazuin worden geblazen. We hebben het opkomen van de bazuinen gezien bij verschillende aftellingen evenals we de markering van de Grote Verzoendag hebben gezien wat het belang lijkt te tonen van het hele seizoen van de herfstfeesten. We mogen aan dit hele seizoen denken, wanneer we dit in Joël lezen:

“Blaas de bazuin in Sion, kondig een vastentijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, de bruid uit haar slaapkamer.” – Joel 2:15-16

Hier hebben we opnieuw de heilige vergadering als de achtste dag. Hetzelfde Hebreeuwse woord wordt gebruikt. Iedereen wordt verzameld op die dag, en dan komt de bruidegom…

De aanwijzingen zijn er allemaal en richten op de Achtste Dag. Laten we nu de volgende nieuwe punten nog overwegen:

Gary van Unsealed.org merkte op dat de wortel van atzeret is ‘atsar’. Hier is de verklaring door de Blueletterbijbel:

Atsar – bedwingen, behouden, opstellen, afsluiten, onthouden, blijven, houden. (Qal) 1. bedwingen, stoppen, stoppen; 2. behouden, (Niphal) weerhouden, blijven, onder weerhouding.

Kijk dan ook naar deze beroemde passage van Paulus:

“En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.” 2 Tessalonicenzen 2:6-7

Kon Paulus gewoon het woord ‘atzeret’ hebben gebruikt? Dat de heilige gemeente van de Weerhouder, correct begrepen als de Gemeente, die in de weg staat tot aan haar vertrek/Opname (2 Thes.2:3)? Een ander artikel over dat vertrek is hier te lezen

Het Teken van Openbaring 12 en het Man-Kind, dat plaatsvond op 23 september 2017 wees vooruit naar de geboorte van dit kind en zijn directe harpazo (opname) naar de hemel. Het andere Man-Kind (Jezus) werd meer dan 2000 jaar geleden geboren, ook op dit moment van het Loofhuttenfeest. Jezus werd geboren en vervolgens op de achtste dag besneden. We weten niet welke specifieke dag hij werd geboren, maar als we de indeling van het feest willen volgen, lijkt het erop dat hij zou zijn geboren op dag één om precies te voldoen aan de hele acht dagen. Hier enig bewijs dat Jezus werd geboren op het Loofhuttenfeest:

“En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.” – Joh. 1:14

Het Hebreeuws woord voor stal is sukkoth. Dat is een van de redenen waarom hij dan moest worden geboren, om te voldoen aan het feest.

Jeruzalem en de omgeving zou overvol moeten zijn geweest tijdens het Loofhuttenfeest. Controleer dit.

De engel verkondigt dit: “Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal”. (Lucas 2:10) Soekot stond en staat bekend als het “tijd van onze vreugde”.

Er was ook nog het verhaal van het zeven herders die een bezoek brachten aan de loofhut op het feest en dit was genaamd – Ushpizin.

De uitleg is dan dat Jezus waarschijnlijk op de eerste dag werd geboren en later besneden werd op de achtste dag. Zou het niet juist passen voor het lichaam van Christus om ook compleet te worden op het Loofhuttenfeest na bijna 2000 jaar, om te worden geboren, en gereinigd op de achtste dag zoals wordt aangegeven door de besnijdenis van het vlees?

Met Shemini Atzeret, dat is op 12 of 13 oktober, zou dit precies zeven zonnejaren zijn voor de Grote Verzoendag die komt op 12-13 oktober 2024, afhankelijk van de juiste agenda. Welke ook, het is exact zeven zonnejaren.

Een ander interessant punt is dat op 13 oktober 2017 Jupiter de benen van de Maagd kruist. Is dit ook een markering van het punt van baring?

Met de laatste dag en de laatste bazuin nog steeds voor ons, is er geen betere dag die een voorstelling geeft van de heilige bijeenroeping van de gemeente en de voltooiing van de geboorte van het lichaam van Christus. Op een dag zullen wij een nieuwe schepping worden en onze tijdelijke woning verlaten. De Achtste Dag was een geheimenis en de kerk was ook een geheimenis.

Maranatha! En… Maranatha!

http://torahfamily.org/the-significance-to-the-end-of-sukkot/

Bron: Signs of the End – The Last Day, the Last Trump


UK university censors title of Holocaust survivor’s speech criticising Israel

Damien Gayle — The Guardian Sept 29, 2017

Manchester University censored the title of a Holocaust survivor’s criticism of Israel and insisted that her campus talk be recorded after Israeli diplomats said its billing amounted to antisemitic hate speech.

Marika Sherwood, a Jewish survivor of the Budapest ghetto, was due to give a talk in March about Israel’s treatment of the Palestinians, headlined: “You’re doing to the Palestinians what the Nazis did to me.”

Israeli government spokesman Mark Regev. Click to enlarge

But after a visit by Mark Regev, the Israeli ambassador, and his civil affairs attaché, university officials banned organisers from using the “unduly provocative” title and set out a range of conditions before it could go ahead.

Manchester University censored the title of a Holocaust survivor’s criticism of Israel and insisted that her campus talk be recorded after Israeli diplomats said its billing amounted to antisemitic hate speech.

Marika Sherwood, a Jewish survivor of the Budapest ghetto, was due to give a talk in March about Israel’s treatment of the Palestinians, headlined: “You’re doing to the Palestinians what the Nazis did to me.”

But after a visit by Mark Regev, the Israeli ambassador, and his civil affairs attaché, university officials banned organisers from using the “unduly provocative” title and set out a range of conditions before it could go ahead.

The correspondence emerged after the Information Commissioner’s Office forced Manchester to disclose to a student “all correspondence between the University of Manchester and the Israeli lobby” between 1 February and 3 March. The release included Freeman’s email.

In that email, Freeman wrote: “We welcome debate and discussion and see it as an essential part of a healthy democracy and open society. In the case of these two particular events, we feel that this is not legitimate criticism but has rather crossed the line into hate speech.”

The next day, a university official emailed Huda Ammori, the event’s organiser, with conditions. Academics chosen to chair the meetings were replaced by university appointees, publicity was limited to students and staff, and the organisers were told talks would be recorded.

Ammori was told: “For A Holocaust survivor’s story and the Balfour declaration the use of the title or subheading, ‘You’re doing to the Palestinians what the Nazis did to me’ is not to be permitted, because of its unduly provocative nature.”

Ammori said: “In educational institutions, there shouldn’t be any sort of lobbying from foreign governments. You couldn’t imagine them sitting down with the Saudi embassy for an event about what’s going on in Yemen.”

The Sherwood event went ahead under a revised billing with the subtitle removed. She denied that the title of her talk could be characterised as antisemitic.

“I was just speaking of my experience of what the Nazis were doing to me as a Jewish child,” she said. “I had to move away from where I was living because Jews couldn’t live there. I couldn’t go to school. I would have died were it not for the Christians who baptised us and shared papers with us to save us.

“I can’t say I’m a Palestinian, but my experiences as a child are not dissimilar to what Palestinian children are experiencing now.”

A spokesman for the Israeli embassy said he did not recognise the meeting as lobbying, as meetings between embassies and universities were common. He noted that Freeman’s email welcomed debate and discussion.

On Sherwood’s talk, he said: “Comparing Israel to the Nazi regime could reasonably be considered antisemitic, given the context, according to IHRA’s working definition of antisemitism, which is accepted by the British government, the Labour party, the NUS [National Union of Students] and most British universities.”

Manchester University said a free speech code of practice applied to all campus events involving outside speakers and controversial topics, and that officials checked relevant laws, including the Equality Act 2010, before approving them.

“In this case the university allowed the events to proceed in line with the requirements of the act and our commitment to principles of freedom of speech and expression,” its spokesperson said, without addressing the meeting with diplomats.

Source