Jodenhaat


Gast aan het Woord; Jan Smelt, GOJIEM-HAAT de tegenhanger van JODENHAAT

Gojiem-haat

De tegenhanger van Joden-haat is Gojiem-haat. Gojiem is een Hebreeuws woord en betekent ‘volken’. Het is dus een meervoud en het wordt meestal in het meervoud gebruikt. In de bijbel wordt het veel gebruikt om de tegenstelling tussen het volk Israël en de omringende volken aan te geven: het volk dat de God van Israël dient, tegenover de volken die afgoden dienen. Onder invloed van de rabbijnen is het accent verschoven van de God van Israël naar Israël zelf. Alles wat Jood is wordt heilig verklaard en alles wat niet-Jood is, wordt verwerpelijk verklaard. De hele wereldgeschiedenis komt zo in het licht te staan van een strijd tussen de heilige Joden en de verwerpelijke Gojiem, of niet-Joden. (Het Engels heeft trouwens een apart woord hiervoor, nl. ‘gentiles’. Wij hebben dat niet. Daarom gebruik ik het Hebreeuwse woord Gojiem of ik spreek van niet-Joden.)

Het lijkt erop dat de genoemde tegenstelling tussen Israël en de volken in de bijbel slechts een regionale reikwijdte heeft. In Ezechiël (Ez. 5, vs. 6 e.v.) zegt God dat Hij Israël heeft gesteld temidden van de omringende volken. In Ez. 25 e.v. komen deze volken stuk voor stuk aan bod: Ammon, Moab, Edom, Filistea, Tyrus, Sidon en Egypte. Dit zijn stuk voor stuk landen, die grenzen aan het land Israël. Waar ligt de grens tussen Israël en Nederland? De rabbijnen hebben de reikwijdte van het woord Gojiem opgerekt tot de hele wereld i.t.t. bijv. Openbaring 20, vs. 8, waar sprake is van ‘volkeren aan de vier hoeken der aarde’. Ze worden aangeduid met Gog en Magog. Ze komen uit het hoge Noorden. Dit zijn mijns inziens de overige volken van deze wereld. Hier hoort Nederland ook toe.

Verder is de bijbel in het geheel niet xenofoob. In de wet van Mozes worden de Israëlieten meerdere malen opgeroepen om de vreemdeling niet te onderdrukken met het argument ‘omdat u zelf vreemdeling bent geweest in Egypte’. Een profeet als Jona begaf zich buiten de landsgrenzen. Ook Elia had een tijdje onderdak bij een weduwe in Zarfat in het huidige Libanon.

Ter illustratie van de Gojiem-haat een artikel met de titel ‘Judaism: Korach: Dictating the Terms‘ van schrijver Ari Abramowitz, dat werd gepubliceerd op Arutz-7, een website van ultra-orthodoxe signatuur. Merk op dat het eerste deel van de achternaam van deze man weliswaar naar Abraham verwijst, maar dat het tweede deel een Oost-Europese afkomst verraadt. Het betreft een beschouwing over Korach in het kader van de jaarlijkse lezing van de Thora. De Joden lezen de Thora volgens een bepaald rooster elk jaar helemaal uit. De geschiedenis van Korach staat in Numeri 16. Hieronder een samenvatting van dit stuk over Korach.

Waarom staat heel de wereld toch altijd bol van kritiek op Israël, terwijl dit toch het meest humane land ter wereld is? Wat hebben ze toch altijd met ons? Het antwoord op deze vraag ligt besloten in de geschiedenis van Korach, die rebelleerde tegen Mozes. De ultieme beweegreden van Korach was eigenbelang. Daarom ging Mozes totaal niet op zijn (schijn)argumenten in. Mozes deed er het zwijgen toe en legde de zaak aan HaSjem [joodse schrijfwijze voor God] voor. Zo moeten wij ook niet ingaan op alle belachelijke aantijgingen, die ons dagelijks voorgeworpen worden. We moeten doorhebben dat het maar schijnargumenten zijn. De volken der wereld hebben onbewust wel door dat het Joodse volk G-ds volk is en dat wij Hem vertegenwoordigen in deze wereld. Elk element van Israël is het bewijs van Gods heerschappij over de hele mensheid. Ze begrijpen best dat ze door hun pogingen om het Joodse volk weg te vagen, G-d zelf proberen weg te vagen. Ze denken, net als Korach, dat ze de macht over G-ds schepping kunnen overnemen. Ze willen niet schepselen zijn maar de scheppers. De gedachte aan een hogere autoriteit kunnen ze niet verdragen. Laten we daarom doen, waar we voor geschapen zijn: de wereld over G-d vertellen.

Bij dit stukje wil ik de volgende opmerkingen plaatsen:

  • In zijn blinde Gojiem-haat ziet Abramowitz een belangrijk detail in de geschiedenis van Korach over het hoofd. Deze geschiedenis zou in moderne termen een poging tot staatsgeep genoemd kunnen worden. Het was een puur interne Israëlitische aangelegenheid. In de verste verte geen Amelekiet, Moabiet of Edomiet te bekennen. Abramowitz had beter een ander voorbeeld kunnen nemen.
  • Israël is het meest humane land ter wereld‘. Elke vorm van zelfkritiek is Abramowitz vreemd. De Joden zijn inherent goed.
  • De niet-Joden of Gojiem zijn inherent slecht en hebben het altijd op de Joden gemunt.
  • Je kunt niet afgaan op wat de Gojiem zeggen, maar je moet proberen te achterhalen wat ze denken (vgl. George Orwells gedachtenpolitie en de politieke correctheid van vandaag de dag). Dit ontleent Abramowitz aan de geschiedenis van Korach. De argumenten van Korach zouden niet oprecht zijn geweest.
  • Israëls belangen en Gods belangen lopen parallel. De Joden zijn de vertegenwoordigers van God op aarde. Voeg hierbij nog de Kabbalistische leer dat God (Ein Sof) ver weg is, dan is de logische consequentie hieruit de claim dat de Joden de wereld moeten regeren. Denk aan de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters (Matth. 21, vs. 33).
  • Men heeft het altijd over de schepping als een statische wereldorde: zo was het in het begin en zo moet het altijd blijven. De Israëlieten/Joden hebben de titel ‘Gods volk’ gekregen, zoals een kroonprins zijn recht op de kroon. Er wordt niet gepraat over wat er na de schepping verder nog gebeurd is. Aan het privilege hingen voorwaarden. De profeten van Israël altijd gehamerd hebben op een belangrijke voorwaarde: gerechtigheid.
  • Er is duidelijke ergernis over het feit dat de Gojiem weigeren zich aan God te onderwerpen. Dit kun je in het licht van het bovenstaande lezen als: ‘De Gojiem weigeren zich aan de Joden te onderwerpen.’

Is Ari Abramowitz een zolderkamergeleerde? Geenszins! Samen met maat Jeremy Gimpel heeft hij een politieke partij opgericht en dingen ze mee naar zetels in de Knesset.